Για τα απαράδεκτα σχόλια κατά της απεργίας των φαρμακοποιών στο ygeianet.

farmakopoioi-farmakeio-apergia

Μια απεργή φαρμακοποιός ενός φαρμακείου «της γειτονιάς».
Πηγή: rproject

Με αγανάκτηση είδα προ ημερών τα προκλητικά σχόλια στην ιστοσελίδα ygeianet με στόχο να απαξιώσουν ολόκληρο τον κλάδο των φαρμακοποιών και να απομονώσουν την απεργιακή μας αντίσταση τείνοντας «χέρι βοηθείας» προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να περάσει τον κάβο των ολέθριων μνημονιακών μέτρων που είναι μπροστά μας.

Σε πε­ρί­πτω­ση που δεν το γνω­ρί­ζε­τε στο ygeianet , η φαρ­μα­κευ­τι­κή είναι μια  5ε­τους φοί­τη­σης πα­νε­πι­στη­μια­κή σχολή ανώ­τα­της εκ­παί­δευ­σης. Και μπο­ρεί να έχει  ένα χρόνο λι­γό­τε­ρη φοί­τη­ση από την ια­τρι­κή, έχει όμως πολλά κοινά μα­θή­μα­τα, που πα­ρα­δί­δο­νται  και εξε­τά­ζο­νται στη σχο­λές της ια­τρι­κής από τους ίδιους κα­θη­γη­τές με εμάς. Οπότε ελ­πί­ζω ότι η δια­φω­νία σας με την επι­στη­μο­νι­κό­τη­τά μας, δεν έχει να κάνει με την εκ­παί­δευ­σή μας…  Σπου­δά­ζου­με στις ίδιες σχο­λές, λοι­πόν, έχου­με και κοινά μα­θή­μα­τα, αλλά έχου­με δια­φο­ρε­τι­κές κα­τευ­θύν­σεις στις υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρου­με στον πο­λί­τη.

Σας  δια­βε­βαιώ­νω ότι η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του κλά­δου ζει κα­θη­με­ρι­νά με το φόβο της πτώ­χευ­σης ή της από­λυ­σης. Οπότε, όσοι από τους φαρ­μα­κο­ποιούς (κι ευ­τυ­χώς εί­μα­στε πολ­λοί), συ­νε­χί­ζου­με να δια­τη­ρού­με τα φαρ­μα­κεία μας, ως χώ­ρους συμ­βου­λής και ου­σια­στι­κής εξυ­πη­ρέ­τη­σης του πο­λί­τη, θα πρέ­πει να χαί­ρου­με του σε­βα­σμού σας. Σε πολ­λές ιδιαί­τε­ρα απο­μα­κρυ­σμέ­νες πε­ριο­χές της Ελ­λά­δας, όπου το κρά­τος δεν έχει φρο­ντί­σει ΚΑΚΩΣ, να υπάρ­χει κέ­ντρο υγεί­ας και ια­τρός εύ­κο­λα προ­σβά­σι­μος, το φαρ­μα­κείο ανα­γκα­στι­κά βοηθά στην πρω­το­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη, πα­ρέ­χο­ντας, μέσα στα πλαί­σια των γνώ­σε­ων του επι­στη­μο­νι­κή συμ­βου­λή και κα­τεύ­θυν­ση. Για εμάς  η ιδιώ­τευ­ση δεν είναι επι­λο­γή αλλά ανα­γκαιό­τη­τα: Δη­μό­σια φαρ­μα­κεία, ανοι­χτά στο κοινό, δεν υπάρ­χουν και οι θέ­σεις στα φαρ­μα­κεία νο­σο­κο­μεί­ου και ΕΟΠΥΥ είναι τόσο απει­ρο­ε­λά­χι­στες, που είναι ζή­τη­μα να μπο­ρούν να προ­σλαμ­βά­νο­νται 3 άν­θρω­ποι κάθε χρόνο ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ.

Μας κα­τη­γο­ρεί­τε ότι δια­κι­νού­με στα φαρ­μα­κεία μας προ­ϊ­ό­ντα πα­ρα­φαρ­μα­κευ­τι­κά. Κα­ταρ­χήν, πολλά από αυτά, και ανα­φέ­ρο­μαι στα συ­μπλη­ρώ­μα­τα δια­τρο­φής και βι­τα­μί­νες, μπο­ρεί να μην έχουν κου­πό­νι, αλλά είναι ου­σί­ες που αλ­λη­λε­πι­δρούν με θε­ρα­πευ­τι­κές αγω­γές και η χο­ρή­γη­ση τους ΚΑ­ΝΟ­ΝΙ­ΚΑ θα έπρε­πε να γί­νε­ται ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΧΕΙ­ΡΟΣ ΦΑΡ­ΜΑ­ΚΟ­ΠΟΙΟΥ, και όχι από τα διά­φο­ρα μι­κρο­κα­τα­στή­μα­τα βιο­λο­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων, τα σου­περ­μαρ­κετ κτλ, για το φόβο της αλ­λοί­ω­σης της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας των φαρ­μά­κων. Και για αυτά τα προ­ϊ­ό­ντα, όπως και για τα υπό­λοι­πα φάρ­μα­κα, ο φαρ­μα­κο­ποιός απο­τε­λεί το φίλ­τρο εξορ­θο­λο­γι­σμού και προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι στο βομ­βαρ­δι­σμό του κό­σμου από τις αλ­λε­πάλ­λη­λες δια­φη­μί­σεις τους, που πολύ κακώς οι κυ­βερ­νή­σεις (προη­γού­με­νες, αλλά και τω­ρι­νές) έχουν επι­τρέ­ψει.

Όσον αφορά,  τα καλλυντικά, καταρχήν να πω, ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν σειρές καλλυντικών δερματολογικών ή/και φυτικών που αρχικά σχεδιάστηκαν να διακινούνται μόνο μέσω φαρμακείου. Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, μέσα στην ύλη των σπουδών μας, μαζί με τα προαναφερθέντα ίδια με τους ιατρούς μαθήματα και τις άπειρες χημείες φαρμάκων που κάναμε, είχαμε και χημεία τροφίμων και τεχνολογία παρασκευής και ελέγχου καλλυντικών προϊόντων. Οπότε τα καλλυντικά αυτά φτιάχτηκαν για να διακινούνται από γνώστες της σύστασής τους και των πιθανών αλλεργιών και φωτοευαισθησιών που μπορεί να προκλιθούν, απο αυτά σε συγχορήγηση με θεραπευτικές αγωγές ή σε άλλες φυσικές για τον άνθρωπο καταστάσεις, όπως είναι πχ οι εγκυμοσύνες.  Δυστυχώς οι ίδιες οι εταιρίες τους, στο βωμό του μεγαλύτερου κέρδους, ξεφτύλισαν την αξία του προϊόντος τους και της συμβουλής που ερχόταν για την απόκτησή του, με τη διάθεση τους και σε άλλα κανάλια διανομής.

Ένα τελευταίο και καθαρά πρακτικό για εμάς ζήτημα ύπαρξης των παραφαρμακευτικών προϊόντων στα φαρμακεία μας, είναι η καθαρά συμπλήρωση της ρευστότητας μας, για να μπορούμε να πληρώνουμε τους προμηθευτές μας. Οπως γνωρίζετε και στους γιατρούς και στους υπόλοιπους δυστυχισμένους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φορείς, οι καθυστερήσεις πληρωμών είναι μεγάλες. Σε εμάς τους φαρμακοποιούς (καθώς και στους ιδιώτες συναδέλφους  γιατρούς) οι καθυστερήσεις πληρωμών (κι εδώ τα χρήματα είναι πολλά), οδηγούν εκτός από την προσωπική φτώχεια (μιας και σ’ εμάς μισθός δεν υπάρχει) και σε αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών των φαρμάκων μας. Αδυναμία που αν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ίδιου μας του φαρμακείου από προμηθευτές, τράπεζες και εφορεία και είσοδο μας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Τα παραφαρμακευτικά προϊόντα λοιπόν υπάρχουν στο χώρο μας για να μπορεί αυτό κάπως να εξισορροπείται. Δυστυχώς,  εξαιτίας των απανωτών μνημονίων,  πάνω από 600 φαρμακεία έχουν κλείσει κι ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι δουλεύουν στο όριο της φτώχειας για να πληρώνουν τα χρέη τους.

Όσον αφορά τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή (πχ ΜΗΣΥΦΑ), να σας θυμίσω ότι πρώτον η απόφαση αυτή δεν ήταν ποτέ δική μας, αλλά του κράτους και είναι μέσα στα αιτήματα πολλών από εμάς να επιστρέψουν στη θετική λίστα και να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αρκεί και η πρόσβαση στο γιατρό να γίνει ευκολότερη και 24ωρη. Και οι οδηγίες να δίνονται από αυτόν δια χειρός του και όχι μέσω τηλεφώνου ή ενός απλού σημειώματος.  Δυστυχώς στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με τα περισσότερα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αυτό θέλει πολλή δουλειά, καθότι δεν υπάρχουν κέντρα συνταγογράφησης στα εφημερεύοντα νοσομεία, τα κέντρα ΠΕΔΥ, κλείνουν πολύ νωρίς και οι ιδιώτες ιατροί έχουν πλαφόν στις επισκέψεις και στην ποσότητα των φαρμάκων που μπορούν να συνταγογράψουν.

Για το θέμα της δραστικής ουσίας,  στην  οποία αναφέρεται το σχόλιο του ygeianet, λυπάμαι αλλά δεν είχαμε κανένα λόγο να υπερασπιστούμε τη θέση σας για επαναφορά της εμπορικής ονομασίας και όχι για τους λόγους που αναφέρετε. Η χρήση δραστικής ουσίας επιτρέπει στον ασθενή την επιλογή του σκευάσματος ανάλογα με τον οβολό του, την κάλυψη ελλειπτικών φαρμάκων, χωρίς αναγκαστική επιστροφή στον ιατρό για αλλαγή συνταγής (κάτι που τα προηγούμενα χρόνια ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους ), αλλά διακόπτει και τελείως την παράνομη τακτική αρκετών συναδέλφων σας, να χορηγούν συγκεκριμένα σκευάσματα με ανταλλάγματα, αυτά που κατηγορείτε εμάς (και ποτέ δεν έγιναν για εμάς). Βιβλια, συνέδρια, τραπεζώματα, ταξίδια αναψυχής για ιατρούς και τις οικογένειες τους και άλλα πολλά απαράδεκτα φαινόμενα, που είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε ότι καλά διακόπηκαν.

Σίγουρα υπάρχουν στον κλάδος μας, και είναι ντροπή να αποκαλούνται «συνάδελφοι», φαρμακοποιοί, που στο βωμό του κέρδους, έχουν θυσιάσει την επιστημονικότητά τους και έχουν μεταλλάξει τα φαρμακεία τους, από χώρους συμβουλής κι εξυπηρέτησης σε «επιχειρήσεις» εκμετάλλευσης του πολίτη και της τσέπης του. Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι έτσι και θα σας παρακαλούσα, να μη γενικεύετε, βάζοντας μας όλους στο ίδιο επίπεδο. Θα μπορέσετε σίγουρα να γενικεύσετε όταν εφαρμοστεί η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Γιατί όσο ένας φαρμακοποιός που λαμβάνει σοβαρά τον όρκο του «ωφελείν ή μη βλάπτειν», μπορεί να αντισταθεί στη ροπή αυτή, ένας φαρμακοποίος υπάλληλος μιας πολυεθνικής αλυσίδας μεγάλων συμφερόντων, δεν θα μπορέσει μπροστά στο φόβο της απόλυσης. Κατι που μπορείτε εύκολα να καταλάβετε, αν λάβετε υπ’όψιν σας τις εκατοντάδες συναδέλφων σας, που δουλεύουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και υπερχρεώνουν ασφαλιστικά ταμεία και ασθενείς με άχρηστες, αλλα επικερδείς για τον επιχειρηματία, που τους έχει προσλάβει, εξετάσεις και επεμβάσεις.

Θα συμφωνήσω επίσης μαζί σας για τη μη συμμετοχή μας σε όλες σας τις κοινητοποιήσεις. Είναι ζήτημα να συμμετείχαμε σε 3 πανυγεινομικές απεργίες και ναι ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ. Αυτό ήταν όμως δυστυχώς απόφαση της ηγεσίας των συλλόγων μας. Μιας ηγεσίας που έχει κάνει και άλλα πολλά λάθη εκτός από αυτό (κάποια τα έχει παραδεχτεί, κάποια όχι) και που έχει δυσαρεστήσει πολλούς από εμας, όπως γνωρίζω πολύ καλά έχει δυσαρεστήσει και τον ιατρικό κλάδο η ηγεσία του ΙΣΑ και του ΠΙΣ.

Ας μη γενικεύουμε  λοιπόν χρεώνοντας σε ολόκληρο τον κλάδο τις άθλιες συμπεριφορές ορισμένων: Για κάθε έναν άθλιο φραγκοφονιά «επιχειρηματία» φαρμακοποιό, που εξευτελίζει τον κλάδο του μετατρέποντας το φαρμακείο σε υπερμπακάλικο, υπάρχει ένας εξίσου άθλιος γιατρός που εκτός από ότι παίρνει, ζητάει και το «φακελάκι» για να κάνει μια ιατρική πράξη εξευτελίζοντας τον όρκο του. Αλλά και για κάθε ήρωα γιατρό που λιώνει το σώμα και το μυαλό του 40ωρα και παραπάνω στις εφημερίες, παίρνοντας πενταροδεκάρες, αναντίστοιχες με την προσφορά του, υπάρχει κι ένας φαρμακοποιός της γειτονιάς, χωμένος στην τρύπα για φαρμακείο του, που θα συνεχίσει απλήρωτος να αρνείται μια πώληση παραφαρμάκου, αν αυτή δεν πρόκειται να ωφελήσει και θα συνεχίσει να δίνει τη συμβουλή του εξυπηρετώντας κι αυτός με τον τρόπο του, τους ίδιους ασθενείς.

Ας αρχίσουμε λοιπόν  να είμαστε αλληλέγγυοι στις αγωνίες και στους αγώνες μας. Ειδικά την εποχή αυτή του 3ου μνημονίου, που ήρθε για όλους μας σα σφαλιάρα από μια κυβέρνηση που ενώ παρουσιάστηκε «αριστερή» κάθε άλλο παρά το καλό του πολίτη δείχνει να υπερασπίζεται. Γιατί στην τελική και η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, όπως και πολλές άλλες αποφάσεις της «δεύτερης φοράς «αριστεράς»» που αφορούν και τα νοσοκομεία, αποσκοπούν μόνο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Ελπίζω να μη διαφωνείτε με αυτό.

Μπορεί λοιπόν οι «μικροεπιχειρηματίες» φαρμακοποιοί, να «ξύπνησαν» τώρα που το «ιδιοκτησιακό» θίγει τα μικροσυμφέροντα τους, αλλά εμείς οι υπόλοιποι «της γειτονιάς», πιστοί σε όσα ζητάγαμε από καιρό,  από τη Δευτέρα και όσο χρειαστεί απεργούμε για τα εξής:

  • Επάρκεια φαρμάκων
  • Επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων για έγκαιρη εξόφληση των χρεών του σε όλους τους συμβεβλημένους φορείς (ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές, μικροβιολογικά κέντρα κτλ)
  • Κατάργηση του ενός ευρώ ανά συνταγή
  • Διατήρηση του ΕΚΑΣ
  • Κατάργηση των διπλών τιμών (εταιρικής και ασφαλιστικής) για κάθε φάρμακο, που οδηγούσε σε αύξηση των συμμετοχών
  • Φάρμακα κάθε μορφής (ΜΗΣΥΦΑ και συνταγογραφούμενα) καθώς και βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής, ΜΟΝΟ από το φαρμακείο
  • Φαρμακεία που να ανήκουν μόνο σε πτυχιούχους, αδειούχους φαρμακοποιούς κι όχι σε επιχειρηματίες εισαγόμενους ή ντόπιους, με στόχο τη διατήρηση της επιστημονικότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας
  • Ένας φαρμακοποιός, μία άδεια, ένα φαρμακείο
  • Επαναφορά του ωραρίου στο ανθρώπινο 40ωρο/πενθήμερο ώστε να μπορεί να ακολουθείται από κάθε φαρμακοποιό, χωρίς αυτός (ειδικά όταν δουλεύει μόνος του), να οδηγείται σε σωματική και πνευματική εξόντωση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.