Τρία χρόνια από τη δολοφονία του Π. Φύσσα: Να μην ξανασηκώσουν κεφάλι οι νεοναζί.

58137

Του Θανάση Κούρκουλα
Πηγή: rproject.gr

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος το Σεπτέμβρη από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι.

Από τότε μέχρι σή­με­ρα η κι­νη­το­ποί­η­ση του μα­ζι­κού κι­νή­μα­τος, η γε­νι­κευ­μέ­νη λαϊκή κα­τα­κραυ­γή και οι απο­κα­λύ­ψεις για τη δο­λο­φο­νι­κή δράση των ταγ­μά­των εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής, οδή­γη­σαν στην ποι­νι­κή δίωξη και στην έναρ­ξη της δίκης της να­ζι­στι­κής ορ­γά­νω­σης για τα εγκλή­μα­τά της που κο­ντεύ­ει ήδη τον ενά­μι­ση χρόνο. Τα τάγ­μα­τα εφό­δου απο­σύρ­θη­καν με εντο­λή άνω­θεν, οι ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις μειώ­θη­καν αι­σθη­τά και για με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα επι­χει­ρή­θη­κε από την ηγε­σία των νε­ο­να­ζί να προ­σποιού­νται το νό­μι­μο πο­λι­τι­κό κόμμα που ου­δε­μία σχέση έχει με τρα­μπου­κι­σμούς. Ακόμα και οι εκ­φο­βι­στι­κές προ­κλή­σεις των νε­ο­να­ζί εντός της δι­κα­στι­κής αί­θου­σας ήταν πιο.. .εξευ­γε­νι­σμέ­νες για να μην απο­κα­λύ­ψουν σε ευ­ρύ­τε­ρα ακρο­α­τή­ρια το πραγ­μα­τι­κό τους πρό­σω­πο.

Φα­σι­στι­κές προ­κλή­σεις

Το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα, η διά­χυ­τη απο­γο­ή­τευ­ση από τη μνη­μο­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα, καθώς και η ξε­νο­φο­βι­κή ισλα­μο­φο­βι­κή πο­λι­τι­κή της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης που οδη­γεί σε εκλο­γι­κή άνοδο ακρο­δε­ξιών κομ­μά­των σε χώρες της ΕΕ, έχουν κάνει τους νε­ο­να­ζί να εντεί­νουν τις δη­μό­σιες προ­κλή­σεις τους επι­χει­ρώ­ντας να καρ­πω­θούν τμήμα της αγα­νά­κτη­σης και της απελ­πι­σί­ας των μι­κρο­α­στι­κών και εξα­θλιω­μέ­νων στρω­μά­των της κοι­νω­νί­ας. Έχουν ξα­ναρ­χί­σει τα σόου της τζά­μπα μα­γκιάς προς το μνη­μο­νια­κό πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό εντός της Βου­λής και πυ­κνώ­νουν οι φα­σι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις μί­σους από το Βίτσι και τις Θερ­μο­πύ­λες έως το­πι­κές φα­σι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις που επι­χει­ρούν να προ­βάλ­λουν δια­δι­κτυα­κά. Σε «προ­νο­μια­κές» για την ακρο­δε­ξιά πε­ριο­χές όπως οι Γαρ­γα­λιά­νοι της Μεσ­ση­νί­ας ιδρύ­ουν δήθεν «Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κούς Συ­νε­ται­ρι­σμούς», ενώ πα­ρί­στα­νται σε το­πι­κές εθνι­κές εορ­τές, θρη­σκευ­τι­κούς εορ­τα­σμούς και χου­ντο­συ­νά­ξεις επι­χει­ρώ­ντας να επα­να­νο­μι­μο­ποι­ή­σουν τη δη­μό­σια πα­ρου­σία τους. «Δράση» που ολο­έ­να και συ­χνό­τε­ρα συ­νο­δεύ­ε­ται από τρα­μπου­κι­σμούς μέρα με­ση­μέ­ρι: στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής νε­ο­να­ζί επι­χεί­ρη­σε να μπει στη δι­κα­στι­κή αί­θου­σα με μα­χαί­ρι, ο Μπαρ­μπα­ρού­σης συ­νο­δεία μπρά­βων ξυ­λο­φόρ­τω­σε στο Αγρί­νιο αστυ­νο­μι­κό μέσα στο κα­φε­νείο που σύ­χνα­ζε γιατί «τόλ­μη­σε» να του κάνει πα­ρα­τή­ρη­ση για μια προ­σπέ­ρα­ση, ενώ στον Ασπρό­πυρ­γο Πα­κι­στα­νοί με­τα­νά­στες δέ­χτη­καν επί­θε­ση αμέ­σως μόλις επέ­στρε­ψαν στο σπίτι τους αφού κα­τέ­θε­σαν μή­νυ­ση για προη­γού­με­νο ξυ­λο­δαρ­μό στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα της πε­ριο­χής.

Μετά τις αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις εκ­κέ­νω­σης κα­τα­λή­ψε­ων στέ­γα­σης προ­σφύ­γων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ακο­λού­θη­σε φα­σι­στι­κή βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση στα Εξάρ­χεια στην κα­τά­λη­ψη της οδού Νο­τα­ρά. Στη Χίο, τη Λέσβο και τη Λέρο τους προη­γού­με­νους μήνες οι νε­ο­να­ζί εκ­με­ταλ­λεύ­τη­καν την πο­λι­τι­κή εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων που έχουν επι­βά­λει ΕΕ και κυ­βέρ­νη­ση για να στή­σουν το­πι­κές ορ­γα­νώ­σεις και μά­λι­στα διορ­γά­νω­σαν ρα­τσι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις με την ανοχή έως σύ­μπλευ­ση το­πι­κών δη­μο­τι­κών πα­ρα­γό­ντων. Το ίδιο προ­σπα­θούν να κά­νουν τώρα στην Κρήτη όπου εμ­φα­νί­ζο­νται ως υπο­στη­ρι­κτές των ξε­νο­δό­χων που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την μελ­λο­ντι­κή «δια­τά­ρα­ξη της του­ρι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας» από τη δη­μιουρ­γία προ­σφυ­γι­κών στρα­το­πέ­δων στο νησί.

Δυ­σκο­λί­ες

Η επι­χεί­ρη­ση επα­νεμ­φά­νι­σης του «στι­βα­ρού» προ­σώ­που της Χρυ­σής Αυγής, σκο­ντά­φτει ωστό­σο σε προ­φα­νείς δυ­σκο­λί­ες: τα τάγ­μα­τα εφό­δου δεν είναι δυ­να­τόν να επα­να­συ­γκρο­τη­θούν εν μέσω της δίκης με πολ­λούς πρω­το­κλα­σά­τους τρα­μπού­κους να κά­θο­νται ήδη στο εδώ­λιο του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου και η δίκη να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη με χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα ολο­κλή­ρω­σης του­λά­χι­στο άλλον ένα με ενά­μι­ση χρόνο. Τα αντα­να­κλα­στι­κά της αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες είναι ακόμα ισχυ­ρά σε με­γά­λα τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού, ενώ η ισλα­μο­φο­βι­κή προ­πα­γάν­δα δεν έχει ρι­ζώ­σει στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία όπως σε κε­ντρο­ευ­ρω­παϊ­κές χώρες.

Πα­ρό­τι ακόμα δεν υπάρ­χει τόσο ισχυ­ρός αρι­στε­ρός εναλ­λα­κτι­κός πόλος που θα μπο­ρού­σε να συ­σπει­ρώ­σει τη διά­χυ­τη λαϊκή αγα­νά­κτη­ση από τα μνη­μο­νια­κά μέτρα λι­τό­τη­τας του Τσί­πρα, η αντι­μνη­μο­νια­κή ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά στην Ελ­λά­δα πα­ρα­μέ­νει ισχυ­ρός παί­κτης που μπο­ρεί να κι­νη­το­ποιεί στους δρό­μους πολ­λές χι­λιά­δες κό­σμου. Αν οι φα­σι­στι­κές προ­κλή­σεις εντα­θούν, οι νε­ο­να­ζί θα κλη­θούν να αντι­με­τω­πί­σουν τα αντι­φα­σι­στι­κά αντα­να­κλα­στι­κά της πλειο­ψη­φί­ας της κοι­νω­νί­ας και πάλι, σε γει­το­νιές, πό­λεις και χωριά. Παρ’ όλα αυτά η φα­σι­στι­κή απο­θρά­συν­ση δεν πρέ­πει να υπο­τι­μη­θεί κα­θό­λου, ιδιαί­τε­ρα την πε­ρί­ο­δο διά­ψευ­σης των προσ­δο­κιών του κό­σμου από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Κάθε σπι­θα­μή κερ­δι­σμέ­νου εδά­φους για τους νε­ο­να­ζί θα δυ­σκο­λεύ­ει την κοι­νω­νι­κή πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­σή τους εκ των υστέ­ρων. Ακρι­βώς γι’ αυτό το λόγο, η μα­ζι­κό­τη­τα των δια­δη­λώ­σε­ων στις 10 Σε­πτέμ­βρη στη ΔΕΘ και οι αντι­φα­σι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις και εκ­δη­λώ­σεις γύρω από τη φε­τι­νή επέ­τειο δο­λο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσσα, έχουν ξε­χω­ρι­στή ση­μα­σία.

Κι­νη­το­ποι­ή­σεις

Μια σειρά από συν­δι­κά­τα, φο­ρείς και αντι­ρα­τσι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ανά­με­σά τους η Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» προ­ε­τοι­μά­ζουν αντι­φα­σι­στι­κές δια­δη­λώ­σεις και εκ­δη­λώ­σεις με αφορ­μή τη δο­λο­φο­νία του Π. Φύσσα και την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμ­μές βρί­σκο­νταν σε εξέ­λι­ξη συ­σκέ­ψεις φο­ρέ­ων για να εξα­σφα­λι­στεί η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή συ­σπεί­ρω­ση και ο συ­ντο­νι­σμός των δυ­νά­με­ων. Οι φε­τι­νές αντι­φα­σι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις θα χρεια­στεί να έχουν ανα­βαθ­μι­σμέ­νο το αντι­ρα­τσι­στι­κό και αντι­μνη­μο­νια­κό στίγ­μα για να επι­διώ­ξου­με τη με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή ενό­τη­τα ντό­πιων, προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών απέ­να­ντι στις πο­λι­τι­κές που μας χτυ­πούν όλους μαζί και κα­θέ­ναν ξε­χω­ρι­στά. Για τα συν­δι­κά­τα, για το κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες καθώς και για τη ρι­ζο­σπα­στι­κή και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αρι­στε­ρά, ο φε­τι­νός Σε­πτέμ­βρης θα χρεια­στεί να γίνει αφε­τη­ρία εκ­κί­νη­σης της αντε­πί­θε­σης στα μέτρα Τσί­πρα-ΕΕ, με στόχο την ανα­τρο­πή του κλί­μα­τος απο­γο­ή­τευ­σης που έχει ακο­λου­θή­σει την προ­δο­σία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η ισχυ­ρο­ποί­η­ση και η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της αντί­στα­σης στη λι­τό­τη­τα και την ανερ­γία καθώς και η ενί­σχυ­ση της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς απο­τε­λεί τον πιο ση­μα­ντι­κό πα­ρά­γο­ντα πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­σης της φα­σι­στι­κής απει­λής που μπο­ρεί να απο­τρέ­ψει το πο­λι­τι­κό ψά­ρε­μα στα θολά νερά από τα ορ­φα­νά του Χί­τλερ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.