Κινητοποίηση ενάντια στις μετακινήσεις στο Ασκληπιείο Βούλας.

dsc05408

Πηγή: rproject.gr

Πάνω από 60 εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν σήμερα, 12/10/2016, στην κεντρική πύλη του Ασκληπιείου Βούλας στα πλαίσια της διαμαρτυρίας που είχε καλέσει το σωματείο εργαζομένων, λόγω των άδικων και παράνομων (σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφίσει η ίδια η κυβέρνηση) μετακινήσεων και καθαίρεσης τριών συνολικά προϊσταμένων που αποφάσισε ο διοικητής του νοσοκομείου Θεόδωρος Ρούπας.

«Τα πραγ­μα­τι­κά αίτια για τις με­τα­κι­νή­σεις είναι η συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση και των προϊ­στα­μέ­νων όπως  και η άρ­νη­ση της μίας να εκτε­λέ­σει επι­κίν­δυ­ση ερ­γα­σία (αφαί­ρε­ση καρ­τε­λών από ετοι­μόρ­ρο­πους φο­ρια­μούς) », κα­ταγ­γέ­λουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, ενώ μι­λούν και για χυ­δαί­ους χα­ρα­κτη­ρι­σμούς τόσο στις δύο προϊ­στά­με­νες,όσο και στον εκ­πρό­σω­πο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Δ.Σ του νο­σο­κο­μεί­ου μόνο και μόνο επει­δή αρ­νή­θη­κε να υπο­γρά­ψει ό,τι ζη­τού­σε ο διοι­κη­τής.

Η συ­γκέ­ντρω­ση , παρά τις προ­σπά­θειες μελών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που εμ­φα­νί­στη­καν σπέρ­νο­ντας ψεύδη σε σχέση με την από­φα­ση του διοι­κη­τή, δη­μιουρ­γώ­ντας έντα­ση και ρω­τώ­ντας αλ­λη­λέγ­γυους «τι γυ­ρεύ­ουν στο νο­σο­κο­μείο», κα­τέ­λη­ξε σε πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο γρα­φείο του διοι­κη­τή όπου ζη­τή­θη­κε από ερ­γα­ζό­με­νους να παρ­θούν πίσω οι με­τα­κι­νή­σεις.

Κατά τη διάρ­κεια της πα­ρά­στα­σης δια­μαρ­τυ­ρί­ας, ο κ. Ρού­πας απέ­δει­ξε ξανά ότι είναι έν­θερ­μος υπο­στη­ρι­κτής της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης μνο­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής καθώς απά­ντη­σε με απα­ρά­δε­κτο ύφος στα δί­καια αι­τή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων, λέ­γο­ντας ότι «αυτά συ­νέ­βαι­ναν ούτως ή άλλως και με προη­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις» ενώ έφτα­σε σε ση­μείο να κα­τη­γο­ρεί ερ­γα­ζό­με­νους – αντί για τις πε­ρι­κο­πές – για τις άθλιες συν­θή­κες των εγκα­τα­στά­σε­ων του νο­σο­κο­μεί­ου.

Το σω­μα­τείο έδωσε πε­ρι­θώ­ριο μέχρι την επό­με­νη Τρίτη στον διοι­κη­τή του νο­σο­κο­μεί­ου να ανα­κα­λέ­σει τις άδι­κες και πα­ρά­νο­μες με­τα­κι­νή­σεις.

Δείτε τι δή­λω­σε στο rproject o Δη­μή­τρης Γαρ­δι­κλής (γραμ­μα­τέ­ας του Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Ασκλη­πιείο Βού­λας):

Δείτε τι δήλωσε στο rproject o Γρηγόρης Καλομοίρης (Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ):

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s