Κυβερνητική εξουσία και Αριστερά.

whichsideareyouon2

Του Δ. Κατσορίδα
Πηγή: efsyn.gr

Οι Θέσεις για το 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθούν να θεωρούν ότι ως κυβέρνηση ασκούν «αριστερή» πολιτική παρά το ασφυκτικό πλαίσιο που τους έχουν επιβάλλει οι δανειστές.

Όμως, κατά τη γνώμη μου, βα­σι­κό συ­στα­τι­κό στοι­χείο για ένα Αρι­στε­ρό Κόμμα είναι ότι υπάρ­χει για να ορ­γα­νώ­σει και να εκ­προ­σω­πή­σει τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας, με σκοπό την αλ­λα­γή του κοι­νω­νι­κού και πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος. Δυ­στυ­χώς, αυτό που βλέ­που­με, και όχι μόνο με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, είναι ότι πολλά προ­ο­δευ­τι­κά κόμ­μα­τα είτε είναι σο­σια­λι­στι­κά είτε κομ­μου­νι­στι­κά είτε γε­νι­κά αρι­στε­ρά, από τη στιγ­μή που κυ­βέρ­νη­σαν έγι­ναν μέρος του αστι­κού συ­στή­μα­τος.

Το σύν­θη­μα, λοι­πόν, «πρώτη φορά Αρι­στε­ρά», που προ­βάλ­λει συ­νε­χώς η ηγε­τι­κή ομάδα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θα είχε νόημα αν πράγ­μα­τι υλο­ποιού­σε μια αρι­στε­ρή πο­λι­τι­κή. Ξέ­χω­ρα ότι είναι ανι­στό­ρη­το και πο­λι­τι­κά λάθος. Και είναι λάθος, επει­δή η αρι­στε­ρά στην Ελ­λά­δα έχει κυ­βερ­νή­σει, ξανά, το 1981, με την εκλο­γή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε ένα σαφώς πολύ πιο αρι­στε­ρό πρό­γραμ­μα από αυτό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Επί­σης, η ελ­λη­νι­κή Αρι­στε­ρά έχει συμ­με­τά­σχει σε κυ­βερ­νή­σεις «εθνι­κής ενό­τη­τας», μαζί με αστι­κά κόμ­μα­τα, τόσο το 1944 με το ΕΑΜ, το οποίο είχε έξι υπουρ­γούς στην τότε κυ­βέρ­νη­ση, όσο και το 1989 στη συ­γκυ­βέρ­νη­ση του ενιαί­ου Συ­να­σπι­σμού (ΚΚΕ-ΕΑΡ) με τη Νέα Δη­μο­κρα­τία. Και στις δυο πε­ρι­πτώ­σεις το απο­τέ­λε­σμα ήταν κα­τα­στρο­φι­κό.

Τα ερω­τή­μα­τα, που τί­θε­νται, είναι τα εξής: Ποιες είναι οι αι­τί­ες που οδη­γούν στον εκ­φυ­λι­σμό πολ­λών κομ­μά­των της αρι­στε­ράς όταν αυτά κυ­βερ­νούν; Γιατί η συμ­με­το­χή αυτών των κομ­μά­των στην εξου­σία δεν κα­τα­λή­γει σε δυ­σλει­τουρ­γί­ες του κα­πι­τα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος; Γιατί, κόμ­μα­τα με στό­χους σο­σια­λι­στι­κού με­τα­σχη­μα­τι­σμού, όταν έρ­χο­νται στην εξου­σία με­ταλ­λάσ­σο­νται;

Η απά­ντη­ση είναι απλή: Η απο­δο­χή, από μέ­ρους τους, των κα­νό­νων του συ­στή­μα­τος και η δια­χεί­ρι­ση του αστι­κού κρά­τος, είναι οι πα­ρά­γο­ντες που τα ανα­γκά­ζουν να μη λει­τουρ­γούν αντα­γω­νι­στι­κά προς το σύ­στη­μα και φυ­σι­κά να μη φτά­νουν σε ρι­ζο­σπα­στι­κές ανα­τρο­πές. Είναι αυτό ακρι­βώς που έπαθε το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό ακρι­βώς που έπαθε η ηγε­τι­κή ομάδα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η οποία έχο­ντας αυ­τα­πά­τες για την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση, το ρόλο του ευρώ, και ότι μπο­ρεί να δια­χει­ρι­στεί κα­λύ­τε­ρα τους κρα­τι­κούς θε­σμούς, τε­λι­κά οδη­γή­θη­κε στο συμ­βι­βα­σμό και στην απο­δο­χή του 3ου Μνη­μο­νί­ου.

Ίσως, κά­ποιοι/-ες ανα­ρω­τη­θούν: «τε­λι­κά, δεν υπάρ­χει καμία λύση;», «είναι όλοι ίδιοι;». Σαφώς υπάρ­χει λύση και βε­βαί­ως δεν είναι όλοι ίδιοι. Η λύση είναι πως ένα κόμμα της Αρι­στε­ράς θα πρέ­πει, από θέση αρχής, να λει­τουρ­γεί αντα­γω­νι­στι­κά προς το σύ­στη­μα και την αστι­κή ιδε­ο­λο­γία, και να λει­τουρ­γεί ως αυτό που πραγ­μα­τι­κά θα πρέ­πει να είναι: μια ορ­γά­νω­ση εκ­προ­σώ­πη­σης των «από κάτω».

Με βάση αυτήν την αρχή, όταν η Αρι­στε­ρά ανα­λαμ­βά­νει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση μιας χώρας, δεν θα πρέ­πει σε καμία πε­ρί­πτω­ση και υπό κα­νε­νός εί­δους συν­θή­κες να ορι­στεί ως δια­χει­ρι­στής των αστι­κών υπο­θέ­σε­ων. Αντί­θε­τα, θα πρέ­πει πολύ γρή­γο­ρα να ενι­σχύ­σει τις μορ­φές εξου­σί­ας των «από κάτω», μέσα από λαϊ­κές συ­νε­λεύ­σεις και από μορ­φές ερ­γα­τι­κού ελέγ­χου στις επι­χει­ρή­σεις. «Στην αντί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση μια κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς είτε θα βου­λιά­ξει είτε θα γίνει όμη­ρος των αστι­κών θε­σμών», όπως λέει ο Sabado. Το ση­μείο αυτό είναι απο­φα­σι­στι­κής ση­μα­σί­ας, όπως επι­ση­μαί­νει ο Αλ­του­σέρ, διότι ένα κόμμα της Αρι­στε­ράς δεν μπο­ρεί ποτέ να μπει στην κυ­βέρ­νη­ση «…για να ‘’δια­χει­ρι­στεί­’’ τις υπο­θέ­σεις του αστι­κού κρά­τους. Μπαί­νει στην κυ­βέρ­νη­ση, μόνο για να δυ­να­μώ­σει τον τα­ξι­κό αγώνα και να προ­ε­τοι­μά­σει την ανα­τρο­πή του αστι­κού κρά­τους…». Μπο­ρεί κα­νείς να δει αντι­στοι­χί­ες με την κυ­βέρ­νη­ση  ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;

Εδώ μπο­ρεί να τεθεί ένα και­νού­ριο ερώ­τη­μα: από τι, τε­λι­κά, κα­θο­ρί­ζε­ται αν ένα κόμμα το­πο­θε­τεί­ται στην Αρι­στε­ρά ή όχι;

Με βάση τα προ­α­να­φερ­θέ­ντα, μπο­ρού­με να συ­μπε­ρά­νου­με ότι η το­πο­θέ­τη­ση ενός πο­λι­τι­κού σχη­μα­τι­σμού στην Αρι­στε­ρά κρί­νε­ται στην ολό­τη­τά του και όχι μο­νο­διά­στατα. Κρί­νε­ται από τον τα­ξι­κό του προ­σα­να­το­λι­σμό, την ηγε­σία του, την κοι­νω­νι­κή του σύν­θε­ση, την ιδε­ο­λο­γι­κή του συ­γκρό­τη­ση, το πο­λι­τι­κό του πρό­γραμ­μα, την ορ­γα­νω­τι­κή του δομή, την απή­χη­σή του ή όχι στις ορ­γα­νώ­σεις της ερ­γα­τι­κής τάξης, και πρω­τί­στως από τη κα­θη­με­ρι­νή του πρα­κτι­κή και τη κυ­βερ­νη­τι­κή του πο­λι­τι­κή, οι οποί­ες κα­θο­ρί­ζο­νται από τη στρα­τη­γι­κή του και από την πο­λι­τι­κή του πρό­τα­ση.

Αν αυτά είναι ορθά, τότε ένα κόμμα της Αρι­στε­ράς που εγκα­τα­λεί­πει τη δική του στρα­τη­γι­κή για να υιο­θε­τή­σει τη στρα­τη­γι­κή των εκ δε­ξιών αντι­πά­λων του, έχει πλέον με­τα­μορ­φω­θεί σε αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα του συ­στή­μα­τος και σε μια αστι­κή αρι­στε­ρά. Αυτό έπαθε το ΠΑΣΟΚ, αυτό έπαθε και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Τέλος, όσοι/-ες το­πο­θε­τού­μα­στε στην Αρι­στε­ρά, δεν εί­μα­στε «κρα­τι­στές», όπως μας κα­τη­γο­ρούν. Αντί­θε­τα, θέ­λου­με τον μα­ρα­σμό του κρά­τους και γι’ αυτό εί­μα­στε υπέρ των δη­μο­σί­ων αγα­θών, της Κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης των επι­χει­ρή­σε­ων και της Αυ­το­δια­χεί­ρι­σης και σαφώς ενά­ντια στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις.

Για να μπο­ρέ­σου­με, λοι­πόν, να αλ­λά­ζου­με συ­νε­χώς τους συ­σχε­τι­σμούς υπέρ των δυ­νά­με­ων της ερ­γα­σί­ας, δεν πρέ­πει να αντι­γρά­φου­με το ιε­ραρ­χι­κό μο­ντέ­λο του κρά­τους και βε­βαί­ως δεν πρέ­πει να ταυ­τι­ζό­μα­στε μαζί του.

Μια τέ­τοια Αρι­στε­ρά θέ­λου­με και γι’ αυ­τούς τους λό­γους εί­μα­στε και πα­ρα­μέ­νου­με στην Αρι­στε­ρά, παρά τον σφε­τε­ρι­σμό του τί­τλου από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s