Βία και τρομοκρατία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Συνέντευξη με τη Χριστίνα Ανδρέου
Πηγή: rproject.gr

Επανάληψη των γεγονότων του 2014 φαίνεται πως αντιμετωπίζει και πάλι η κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας. Με αφορμή το ζήτημα της ανέγερσης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, μια ομάδα φερόμενων οπαδών αναστατώνει την περιοχή σπέρνοντας ένα κλίμα βίας και τρομοκρατίας απέναντι σε εκπροσώπους του δήμου αλλά και σε συλλογικότητες της περιοχής.

Εδώ και αρ­κε­τούς μήνες μια με­γά­λη με­ρί­δα του οπα­δι­κού τύπου, επι­χει­ρεί να στο­χο­ποι­ή­σει τη δη­μο­τι­κή αρχή και να την κα­τα­στή­σει απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νη για την κα­θυ­στέ­ρη­ση της έναρ­ξης των ερ­γα­σιών του γη­πέ­δου. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ομά­δες οπα­δών απέ­στει­λαν εξώ­δι­κα ση­μειώ­μα­τα με απει­λές σε υπη­ρε­σί­ες του Δήμου για την έκ­δο­ση της υψο­με­τρι­κής με­λέ­της, ενώ μια ομάδα οπα­δών βρί­σκε­ται κα­θη­με­ρι­νά γύρω από το δη­μαρ­χείο αλλά και ευ­ρύ­τε­ρα στο κέ­ντρο της Νέας Φι­λα­δέλ­φειας βαν­δα­λί­ζο­ντας το κτί­ριο της δη­μαρ­χί­ας και τρα­μπου­κί­ζο­ντας οποιον­δή­πο­τε εκ­φρά­ζει κά­ποιες αντιρ­ρή­σεις για το επι­χει­ρη­μα­τι­κό πλάνο Με­λισ­σα­νί­δη που θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί όμως σε με­γά­λο βαθμό από χρή­μα­τα της πε­ρι­φέ­ρειας.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η επί­θε­ση που δέ­χτη­κε ο Γιώρ­γος Πάνος, πρό­ε­δρος του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου. Καθώς κα­τη­φό­ρι­ζε τη Δε­κε­λεί­ας αντι­λή­φθη­κε ότι τον ακο­λου­θού­σε μια ομάδα ατό­μων. Όταν τον πλη­σί­α­σαν αρ­κε­τά άρ­χι­σαν να τον βρί­ζουν και να τον χτυ­πούν στα πλευ­ρά. Προ­σπά­θη­σε να μπει σε ένα πα­ρα­κεί­με­νο κα­τά­στη­μα για να προ­στα­τευ­θεί όπου και πάλι άρ­χι­σαν να τον χτυ­πούν με γρο­θιές και κλω­τσιές 7-8 άτομα. Όταν απευ­θύν­θη­κε στην αστυ­νο­μία για το συμ­βάν, εκεί­νη επι­κα­λέ­στη­κε την κί­νη­ση στο δρόμο(!) για τη μη άμεση επέμ­βα­ση. Όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρει ο Δήμος στην ανα­κοί­νω­σή του: «Το γε­γο­νός έρ­χε­ται ως φυ­σι­κή συ­νέ­πεια του κλί­μα­τος βίας και τρο­μο­κρα­τί­ας που έχει επι­κρα­τή­σει στο κέ­ντρο της πόλης μας το τε­λευ­ταίο τρι­ή­με­ρο από τους δήθεν ει­ρη­νι­κούς δια­δη­λω­τές υπό την ανοχή της Πο­λι­τεί­ας, την κά­λυ­ψη της ΠΑΕ ΑΕΚ και τη συ­γκά­λυ­ψη αρ­κε­τών ΜΜΕ. Δε­δο­μέ­νης της αδυ­να­μί­ας προ­στα­σί­ας των αι­ρε­τών των οποί­ων η σω­μα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα απει­λεί­ται, το ση­με­ρι­νό Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο ανα­βάλ­λε­ται μέχρι να δια­σφα­λι­στούν συν­θή­κες ομα­λό­τη­τας στην πόλη από τα αρ­μό­δια όρ­γα­να της πο­λι­τεί­ας».

Εκτός όμως από μέλη του δη­μο­τι­κού συμ­βου­λί­ου, κατά και­ρούς έχουν ξυ­λο­κο­πη­θεί και άλλοι δη­μό­τες της Νέας Φι­λα­δέλ­φειας που εκ­φρά­ζουν επι­φυ­λά­ξεις ως προς τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του συ­γκε­κρι­μέ­νου έργου για την πόλη και το πε­ρι­βάλ­λον. Άξια ανα­φο­ράς είναι η επί­θε­ση που δέ­χτη­κε ο ελεύ­θε­ρος κοι­νω­νι­κός χώρος «Στρού­γκα» στη Νέα Φι­λα­δέλ­φεια από αυ­το­α­πο­κα­λού­με­νους οπα­δούς. Ο χώρος βαν­δα­λί­στη­κε και βά­φτη­κε με συν­θή­μα­τα υπέρ του γη­πέ­δου επει­δή οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο χώρο είχαν εκ­φρά­σει τις δια­φω­νί­ες τους ως προς τα με­γα­λε­πί­βο­λα σχέ­δια του Με­λισ­σα­νί­δη που με όχημα την ΑΕΚ επι­διώ­κει να εξυ­πη­ρε­τή­σει δικά του συμ­φέ­ρο­ντα έχο­ντας ως απώ­τε­ρο σκοπό το κέρ­δος. Η κα­τευ­θυ­νό­με­νη επί­θε­ση στην το­πι­κή κοι­νω­νία με αυτόν τον τρόπο υπό την ανοχή της αστυ­νο­μί­ας και την εν­θάρ­ρυν­ση με­ρί­δας ΜΜΕ είναι προ­κλη­τι­κή.

Είναι χρέος του κι­νή­μα­τος και της αρι­στε­ράς να υψώ­σει μια ασπί­δα προ­στα­σί­ας του δη­μό­σιου χώρου, του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και της δη­μο­κρα­τί­ας εν γένει απέ­να­ντι σε βί­αιες πρα­κτι­κές οπα­δών που επι­λέ­γουν να δρουν ως ιδιω­τι­κοί στρα­τοί ενός επι­χει­ρη­μα­τία. Συ­νο­μι­λή­σα­με με τη Χρι­στί­να Αν­δρέ­ου, δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λο με την πα­ρά­τα­ξη «Δύ­να­μη Πο­λι­τών» προ­κει­μέ­νου να μας ξε­κα­θα­ρί­σει την άποψη του Δήμου στο φλέ­γον ζή­τη­μα.

—————————————————————–

1) Η Δύ­να­μη Πο­λι­τών εξε­λέ­γη το 2014 με ένα συ­γκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα. Τι με­σο­λά­βη­σε σε πο­λι­τι­κό και νο­μι­κό επί­πε­δο αυτά τα δύο χρό­νια και πώς φτά­σα­με στις απει­λές για την έκ­δο­ση της υψο­με­τρι­κής με­λέ­της;

Έχουν πε­ρά­σει πε­ρί­που 3 χρό­νια από τις αυ­το­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές. Στο πο­λι­τι­κό επί­πε­δο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι από τις αρχές του 2015 στην κυ­βέρ­νη­ση και στην Πε­ρι­φέ­ρεια η Πα­ρά­τα­ξη της Δού­ρου. Το ρυθ­μι­στι­κό που, σε πολ­λές του δια­τά­ξεις, με απο­κο­ρύ­φω­μα τα άρθρα 42 και 43, φω­το­γρά­φι­ζε το γνω­στό από το 2013 σχέ­διο για το γή­πε­δο του Με­λισ­σα­νί­δη και «νο­μι­μο­ποιού­σε» την απαί­τη­ση της ΠΑΕ ΑΕΚ για αφαί­ρε­ση πε­ρί­που 6 στρεμ­μά­των από το άλσος της Νέας Φι­λα­δέλ­φειας (γή­πε­δο και πε­ρι­βάλ­λων χώρος), είχε ψη­φι­στεί από τον Αύ­γου­στο του 2014. Ο τότε ενιαί­ος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ το είχε κα­τα­ψη­φί­σει και είχε δε­σμευ­τεί ότι θα το κα­ταρ­γή­σει. Πα­ράλ­λη­λα η Πε­ρι­φέ­ρεια (επί Σγου­ρού) το 2013-14 είχε δε­σμευ­τεί να συν­δρά­μει με εί­κο­σι εκα­τομ­μύ­ρια από ίδιους πό­ρους στην κα­τα­σκευή του γη­πέ­δου και να δε­χτεί τη δωρεά με­λέ­της από τη ΔΙ­ΚΕ­ΦΑ­ΛΟΣ Α.Ε για την υπο­γειο­ποί­η­ση δρό­μου που απαι­τού­σε η με­λέ­τη του γη­πέ­δου. Σή­με­ρα οι σκαν­δα­λώ­δεις αυτές ρυθ­μί­σεις και απο­φά­σεις όχι μόνο δεν κα­ταρ­γή­θη­καν αλλά ενι­σχύ­θη­καν και με άλλες “αρι­στε­ρές”, όπως η θε­τι­κή γνω­μο­δό­τη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας για τη Με­λέ­τη Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων του γη­πέ­δου και η Από­φα­ση έγκρι­σης της από το Υπουρ­γείο χωρίς κα­νέ­να αστε­ρί­σκο! Και αυτά παρά την αρ­νη­τι­κή γνω­μο­δό­τη­ση του Δήμου, η διοί­κη­ση του οποί­ου έχει μια αρι­στε­ρή πα­ρά­τα­ξη που είχε υπο­στη­ρι­χτεί από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ήδη από το 2013 όποτε γι­νό­ταν προ­σπά­θεια να συ­ζη­τη­θούν στην πόλη οι όροι της ανέ­γερ­σης του γη­πέ­δου και οι επι­πτώ­σεις ο οπα­δι­κός στρα­τός ανα­λάμ­βα­νε δράση με βία και τρο­μο­κρα­τία δια­λύ­ο­ντας τις εκ­δη­λώ­σεις και τα Δ.Σ. Με τις υψο­με­τρι­κές υπάρ­χει το εξής πα­ρά­λο­γο: απαι­τούν από τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου να εγκρί­νει τρο­πο­ποι­ή­σεις υψο­με­τρι­κών δρό­μων ενώ το τε­χνι­κό έργο που τις προ­κα­λεί, οι υπο­γειο­ποι­ή­σεις, είναι κυ­ριο­λε­κτι­κά στον αέρα. Εγ­γρά­φως η αρ­μό­δια Πε­ρι­φέ­ρεια ισχυ­ρί­ζε­ται ψευ­δώς ότι έχει εγκρί­νει την προ­με­λέ­τη του έργου, αν και η προ­με­λέ­τη δεν αρκεί. Έτσι πιέ­ζει και στο­χο­ποιεί το Δήμο ενώ εκεί­νη απο­λαμ­βά­νει τα “ευ­χα­ρι­στώ” των κάθε εί­δους επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων.

2) Η πλειο­νό­τη­τα των συ­στη­μι­κών ΜΜΕ σας πα­ρου­σιά­ζει ως τη δη­μο­τι­κή αρχή που «δε θέλει το γή­πε­δο της ΑΕΚ». Σας κα­τη­γο­ρούν ακόμη και ότι εξυ­πη­ρε­τεί­τε συμ­φέ­ρο­ντα τρί­των. Ποια είναι στην ουσία της η θέση του Δήμου σχε­τι­κά με το ζή­τη­μα του γη­πέ­δου;

Εξυ­πη­ρε­τού­με τα συμ­φέ­ρο­ντα των πο­λι­τών και την ποιό­τη­τα της ζωής τους, δη­λα­δή το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, όσο και αν ενο­χλεί με­ρι­κούς που προ­σπα­θούν να οπα­δο­ποι­ή­σουν την πο­λι­τι­κή ζωή. Εμείς αυ­τούς τους τρί­τους εξυ­πη­ρε­τού­με και τους το­πο­θε­τού­με πρώ­τους στην ιε­ραρ­χία. Υπο­στη­ρί­ζου­με το δί­καιο αί­τη­μα της ΑΕΚ να στε­γα­στεί, ολό­κλη­ρης της ΑΕΚ συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ερα­σι­τε­χνι­κών τμη­μά­των. Αυτών που δυ­στυ­χώς με το σχέ­διο που υπάρ­χει πα­ρα­μέ­νουν και θα πα­ρα­μεί­νουν άστε­γα και διωγ­μέ­να από το χώρο που τους έχει πα­ρα­χω­ρη­θεί, το χώρο των προ­γό­νων τους, όπως αρέ­σκο­νται με­ρι­κοί ευ­τυ­χώς προ­σφυ­γι­κοί σύλ­λο­γοι να δια­τυ­μπα­νί­ζουν, γιατί στην ερα­σι­τε­χνι­κή ΑΕΚ έχει πα­ρα­χω­ρη­θεί ο χώρος και αυτό μην το ξε­χνά­με. Ένα τέ­τοιο γή­πε­δο θέλει αυτή η Δη­μο­τι­κή Αρχή και πα­λεύ­ει για να δη­μιουρ­γη­θούν οι όροι και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις γιαυ­τό. Όταν υπάρ­χει πο­λι­τι­κή βού­λη­ση σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση θα βρε­θεί και η χρη­μα­το­δό­τη­ση. Εξ άλλου ήδη υπάρ­χουν τα εί­κο­σι εκα­τομ­μύ­ρια της Πε­ρι­φέ­ρειας.

3) Για την Αρι­στε­ρά η υπε­ρά­σπι­ση του δη­μό­σιου χώρου και η προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος είναι αδια­πραγ­μά­τευ­τες. Θε­ω­ρεί­τε ότι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ άλ­λα­ξε στάση ως προς τα πα­ρα­πά­νω, ανα­λαμ­βά­νο­ντας την κυ­βερ­νη­τι­κή εξου­σία;

Είναι προ­φα­νές ότι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει απε­μπο­λή­σει πολ­λές αρχές και αξίες ευ­θυ­γραμ­μι­ζό­με­νος στις μνη­μο­νια­κές του υπο­χρε­ώ­σεις. Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις κοι­νω­νι­κών αγα­θών, έργα βι­τρί­νας (πα­ρα­λια­κό μέ­τω­πο) κλπ είναι κά­ποια από τα βα­σι­κά που δε με παίρ­νει ο χρό­νος να επε­κτα­θώ…

4) Πι­στεύ­ε­τε ότι οι δη­μό­τες και ο φί­λα­θλος κό­σμος της ΑΕΚ συμ­με­ρί­ζο­νται τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που θέτει ο Δήμος για το γή­πε­δο; Υπάρ­χει στή­ρι­ξη;

Κάθε κα­λό­πι­στος πο­λί­της και φί­λα­θλος συμ­φω­νεί με αυτές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Έχω όμως να πα­ρα­τη­ρή­σω ότι η πλειο­νό­τη­τα των συ­στη­μι­κών ΜΜΕ κα­θό­λου δεν προ­βάλ­λει τις θέ­σεις και τις προ­τά­σεις που έχει υπο­βάλ­λει ο Δήμος, και τις έχει υπο­βάλ­λει επί­ση­μα και στο αρ­μό­διο Υπουρ­γείο, αλλά δυ­στυ­χώς χωρίς καμία αντα­πό­κρι­ση. Αντί­θε­τα τον πα­ρου­σιά­ζουν αδιάλ­λα­κτο ενώ η αδιαλ­λα­ξία βρί­σκε­ται στην άλλη πλευ­ρά. Ακούω ότι η ΑΕΚ έχει προ­σφέ­ρει τόσα. Εγώ βλέπω ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ συ­νέ­χεια απαι­τεί και η Ερα­σι­τε­χνι­κή έχει κα­τα­ντή­σει ζη­τιά­να.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s