Kαταδικάστηκαν για πρώτη φορά οι νεοναζί του Αγίου Παντελεήμονα!

Πηγή: kar.org.gr

Καταδικάστηκαν σήμερα από το Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο οι τέσσερις από τους πέντε κατηγορούμενους για την επίθεση του τάγματος εφόδου του Αγίου Παντελεήμονα στον Αλέκο Αλαβάνο και στην ομάδα του αυτοδιοικητικού συνδυασμού «Ελεύθερη Αττική» που έγινε τον Οκτώβρη του 2010 με αβγά, γιαούρτια και ντομάτες.

Συ­γκε­κρι­μέ­να σε 14 μήνες ποινή φυ­λά­κι­σης με ανα­στο­λή κα­τα­δι­κά­στη­καν η γνω­στή χρυ­σαυ­γί­τισ­σα, κα­τη­γο­ρού­με­νη και για άλλες επι­θέ­σεις, Θέ­μι­δα Σκορ­δέ­λη, η Αλίκη Πα­πα­δά­κη και ο Αντρέ­ας Σο­φιάς, ενώ σε 10 μήνες φυ­λά­κι­ση με ανα­στο­λή κα­τα­δι­κά­στη­κε ο Σπύ­ρος Γιαν­νά­τος, δρα­στή­ριο μέλος της «επι­τρο­πής κα­τοί­κων» του Αγίου Πα­ντε­λε­ή­μο­να. Ο πέμ­πτος κα­τη­γο­ρού­με­νος, ανή­λι­κος τότε, πα­ρα­πέμ­φθη­κε να δι­κα­στεί σε δι­κα­στή­ριο ανη­λί­κων.

Το δι­κα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε τα αι­τή­μα­τα των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων να τους ανα­γνω­ρι­στούν τα ελα­φρυ­ντι­κά του πρό­τε­ρου έντι­μου βίου και των μη τα­πει­νών αι­τιών!

Επί­σης το δι­κα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε τα αι­τή­μα­τα των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων για απο­βο­λή της Πο­λι­τι­κής Αγω­γής που ασκή­θη­κε από το Θα­νά­ση Κούρ­κου­λα, μέλος της Κί­νη­σης «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» με συ­νή­γο­ρο τη Γιάν­να Κούρ­το­βικ από το «Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα».

Πρό­κει­ται για την πρώτη κα­τα­δί­κη των «αγα­να­κτι­σμέ­νων» του Αγίου Πα­ντε­λε­ή­μο­να, που κα­τέ­γρα­ψαν πλή­θος επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον προ­σφύ­γων, με­τα­να­στών, αλ­λη­λέγ­γυων πο­λι­τών και συ­νη­γό­ρων καθώς και μελών ορ­γα­νώ­σε­ων και της Αρι­στε­ράς.

Πα­ρό­τι το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο είχε πε­ριο­ρι­στεί στη δια­τά­ρα­ξη κοι­νής ει­ρή­νης (αδί­κη­μα που με τον τε­λευ­ταίο νόμο έχει πα­ρα­γρα­φεί) και της απρό­κλη­της έμπρα­κτης εξύ­βρι­σης, πρό­κει­ται για ση­μα­ντι­κή δι­κα­στι­κή από­φα­ση που δι­καιώ­νει τις αντι­ρα­τσι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και την Αρι­στε­ρά.

Δι­καιώ­νει όλους όσους την πε­ρί­ο­δο πριν την δο­λο­φο­νία του Φύσσα αγω­νί­στη­καν για να μη με­τα­τρα­πούν ο Άγιος Πα­ντε­λε­ή­μο­νας και οι γει­το­νιές του κέ­ντρου της Αθή­νας σε άβατο της να­ζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Η δίκη του Αγίου Πα­ντε­λε­ή­μο­να και πλή­θος άλλων υπο­θέ­σε­ων, βί­αιων επι­θέ­σε­ων, που εκ­κρε­μούν, συ­μπλη­ρώ­νει το παζλ της λει­τουρ­γί­ας της να­ζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Στην πε­ρί­ο­δο που δια­νύ­ου­με η Χρυσή Αυγή επι­χει­ρεί να ξα­να­ζε­στά­νει τα τάγ­μα­τα εφό­δου της, επι­διώ­κο­ντας κοι­νω­νι­κή γεί­ω­ση στη βάση της γε­νι­κευ­μέ­νης αγα­νά­κτη­σης από τη μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα της κυ­βέρ­νη­σης.

Είναι χρέος όλων μας να κά­νου­με ό,τι περ­νά­ει από το χέρι μας για να μην επι­τρέ­ψου­με στους εγκλη­μα­τί­ες νε­ο­να­ζί να ρι­ζώ­σουν σε γει­το­νιές, σχο­λεία, χώ­ρους δου­λιάς ως «αντι­συ­στη­μι­κό» νό­μι­μο κόμμα.

Ο αγώ­νας ενά­ντια στο φα­σι­σμό είναι άρ­ρη­κτα δε­μέ­νος με τον κοινό αγώνα ντό­πιων, προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και τη δια­τή­ρη­ση των κοι­νω­νι­κών και δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των όλων μας.

Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s