Δείτε τι προβλέπει το 4ο μνημόνιο για την Υγειονομική Περίθαλψη

Εκτός από τα σκληρά αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα που συμφωνήθηκαν με την προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τους τροϊκανούς, σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και μέτρα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη.

Επίσης στη συμφωνία περιέχονται και άλλα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους στην Υγεία, όπως η αμφισβήτηση του ανθυγιεινού επιδόματος (δείτε εδώ), η αλλαγή του ειδικού μισθολογίου των Νοσοκομειακών Γιατρών καθώς και αλλαγές στον τρόπο λήψης ειδικότητας του ιατρικού προσωπικού (δείτε στη μετάφραση που ακολουθεί το σημείο «η» του κεφαλαίου 2.5.2.1).

Δείτε τι προβλέπει το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:

2.5.2. Ο εξορθολογισμός των δαπανών για την Υγεία

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί για την περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την καθολική, ίση και αποτελεσματική φροντίδα, τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης του νοσοκομείου, την αύξηση της συμμετοχής του κεντρικού συστήματος προμηθειών για τις προμήθειες των νοσοκομείων,  τη διαχείριση στη ζήτηση για τα φάρμακα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τεκμηριωμένα πρωτόκολλα, την ανάθεση στους ιδιώτες παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος παραπομπής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα που επιτρέπει τη διαμόρφωση  εισόδου στην φροντίδα στους ασθενείς.

2.5.2.1. Γενικές κατευθύνσεις – χρονοδιάγραμμα
Οι αρχές:
α. Θα λάβουν διαρθρωτικά μέτρα επικεντρώνοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας ως μέσο για τον περιορισμό της δαπάνης. Αυτά τα μέτρα θα i) αντιμετωπίζουν και θα εξαλείψουν το  μισό (125 εκατομμύρια) των πρόσφατων υπερβάσεων  των δαπανών σε «άλλα είδη» στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για «άλλες παροχές ασθένειας» μέχρι το 2017 και το υπόλοιπο μισό (125 εκατομμύρια) μέχρι το 2019 και ii) θα εξασφαλίζει ότι μέσα στο 2017 η υπολογισθείσα διαφορά (κενό) μεταξύ των δαπανών και των αντίστοιχων ανώτατων ορίων claw back π.χ. το ποσό που ανακτήθηκε, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστικές εξετάσεις και ιδιωτικές κλινικές για το 2017, μειώνεται κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Για το σκοπό αυτό και ως προαπαιτούμενη δράση, θα υιοθετήσουν, μεταξύ άλλων διαρθρωτικών μέτρων για τη συγκράτηση της υπέρβασης της δαπάνης σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, ένα κλειστό προϋπολογισμό (ανώτατο όριο clawback ) για την κάλυψη ειδών  τα οποία προηγουμένως δεν υπάγονταν σε clawback στην κατηγορία του προϋπολογισμού «Άλλες παροχές ασθένειας (σε μετρητά και σε είδος)».

β. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 θα λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσουν ότι η εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ των δαπανών για το 2018 και το ανώτατο όριο του claw back, μειώνεται κατά τουλάχιστον ένα επιπλέον 15 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

γ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα αναπτύξουν μια εκτίμηση της συνολικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και θα τη χρησιμοποιήσουν ώστε  να αναθέσουν έργο ανά περιοχή σε  ιδιωτικούς παρόχους (ιδιώτες) όπου υπάρχει  ανεπάρκεια του δημοσίου (Δεκέμβριος 2017). Θα τεκμηριώσουν συστηματικά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής για τους ασθενείς (Ιούνιο και Δεκέμβριο)

δ. Θα εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής στη δευτεροβάθμια φροντίδα που θα χρησιμοποιείται από τους οικογενειακούς γιατρούς για να προεγκρίνουν τις παραπομπές στους παρόχους του ιδιωτικού τομέα (αρχικό σχέδιο Ιούνιος 2017, εφαρμογή του συστήματος μέχρι το Νοέμβριο του 2017, χρήση του συστήματος για να προεγκρίνει τις παραπομπές Δεκέμβριος 2017).

ε. Θα  αναπτύξουν, μέχρι τον Ιούνιο του 2017, τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις «οδούς» περίθαλψης του ασθενή (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) ώστε «οι οδοί»  που έχουν τις καλύτερες θεραπευτικές και φθηνές επιπτώσεις, να τροφοδοτούν το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

στ. Θα αναπτύξουν μια ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους για ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (για να χρησιμοποιείται ως μέσο προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού), με έμφαση στην ΠΦΥ (πρώτη έκθεση να δημοσιευτεί  το Μάιο 2017)

ζ. Θα παρακολουθήσουν στενά  και θα εφαρμόσουν  πλήρως την καθολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους επ’ αυτού και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέο συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για το σκοπό αυτό, οι αρχές θα υιοθετήσουν όλη την απαραίτητη νομοθεσία για την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος έως τον Μάιο του 2017. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθιερώνοντας την υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών σε οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ενεργεί ως «φύλακας» ( κόφτης)  που είναι επιφορτισμένες με τις παραπομπές των ασθενών σε γιατρούς ειδικότητας. Αυτό θα μπει πλήρως σε λειτουργία (παραδοτέο) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018. Παράλληλα, η ανάπτυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 201,7 ως ένα πρώτο βήμα της σχεδιαζόμενης δημιουργίας τουλάχιστον 240 τοπικές μονάδες Υγείας κατά τα επόμενα 2 έτη (έως τον Ιούνιο του 2018). Καθώς οι τοπικές μονάδες υγείας θα μπαίνουν σε λειτουργία, οι υφιστάμενες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες  παθολόγους/γενικούς γιατρούς θα μειώνονται αντίστοιχα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη  στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας τοπικά.

η. Ως άμεσα παραδοτέο, μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα αναπτύξουν ένα σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις ιατρικές σχολές, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο για την αναδιάρθρωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών και την εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και να ενισχυθεί η εκπαίδευση των γενικών γιατρών. Τα πρώτα στοιχεία αυτού του σχεδίου θα υλοποιηθούν   κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017­-2018.

2.5.2.2. Εκτέλεση του claw back και τακτικός έλεγχος

α. Θα εκτελούν τα claw backs κάθε έξι μήνες και θα προσφεύγουν σε τακτικούς ελέγχους.

β. Θα συνεχίσουν να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα από τον ΕΟΠΥΥ, τον Εθνικό Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τακτικά θα τα δημοσιεύουν. Θα ζητούν και θα  συλλέγουν τα εκκρεμή claw backs  συνεχώς μέχρι αυτά να εκκαθαριστούν. Ως προαπαιτούμενη δράση , οι αρχές θα κάνουν χρήση των τελικών αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των στοιχείων  του 2013 που έχουν υποβάλλει οι ιδιωτικές κλινικές ώστε να προχωρήσουν  στην διευθέτηση( επίλυση)  οποιουδήποτε ποσού  υπάρχει διαμάχη. Επιπλέον, ως βασικό παραδοτέο, ο ΕΟΠΥΥ θα αντισταθμίσει εκκρεμή ποσά clawback  από προηγούμενες περιόδους (2013-­2015) με συσσωρευμένα καθυστερούμενα (50% μέχρι τον Αύγουστο 2017 και 50% μέχρι το Νοέμβριο 2017).

γ. Θα συνεχίσουν να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα από τον ΕΟΠΥΥ, τον Εθνικό Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τακτικά θα τα δημοσιοποιούν.

δ. Για να αξιολογήσει  και να  βελτιώσει την επίδοση  των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ο ΕΟΠΥΥ θα πραγματοποιεί συστηματικό μηνιαίο έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών.

2.5.2.3. Μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της σχέσης κόστους­ αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων

Οι αρχές:

α. Θα κάνουν συγκεκριμένα βήματα για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικών προμηθειών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ( και περαιτέρω μέχρι το Δεκέμβριο του 2018), συμπεριλαμβανόμενου, ως άμεσου βήματος, την υιοθέτηση του νόμου για το σύστημα κεντρικών προμηθειών στην υγεία ως προαπαιτούμενης δράσης.

β. Θα  παρακολουθούν  την αιτιολογημένη ή μη πρόσβαση των πολιτών στην επείγουσα περίθαλψη (ΤΕΠ) και, εάν θα χρειάζεται, θα εισαγάγει μέτρα για τον έλεγχο και την αποθάρρυνση της μη αιτιολογημένης πρόσβασης, προκειμένου να εγγυώνται την αποτελεσματική παροχή επείγουσας περίθαλψης.

γ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα μειώσουν τους  χρόνους αναμονής (συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων χειρουργικών επεμβάσεων), σύμφωνα με άλλες χώρες της ΕΕ και θα μειώσουν την αδικαιολόγητη διαφορά στο χρόνο αναμονής μεταξύ παρόχων και ασθενών (συμπεριλαμβάνοντας επιμέρους κοινωνικοοικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά των ασθενών)

δ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα παραδώσουν ένα σχέδιο για να υιοθετήσουν τα DRG (Διάγνωση σε ομοιογενείς ομάδες ασθενών) ή άλλα διεθνή πρότυπα (πρωτόκολλα) που βασίζονται σε δείκτες σχετικούς με τη μεθοδολογία της κοστολόγησης σε όλα τα νοσοκομεία και θα τεκμηριώσουν την πρόοδο προς την υλοποίηση. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουν την υποστήριξη της διαθέσιμης Τεχνικής Βοήθειας.

ε. Θα παράγουν τακτικές τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις βασιζόμενες σε δείκτες που αφορούν δραστηριότητες, οικονομικά στοιχεία για τα νοσοκομεία και τις επιδόσεις των νοσοκομείων (με βάση δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης).

2.5.2.4. Μείωση των φαρμακευτικών δαπανών μέσω διείσδυσης των γενόσημων  και μείωσης της  τιμής

α. Ως προαπαιτούμενη δράση, θα δημοσιεύσουν ένα  ενημερωμένο (επικαιροποιημένο) δελτίο τιμών για να μειώσουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων. Θα επικαιροποιούν και θα δημοσιεύουν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, τη θετική και την αρνητική λίστα.

β. Θα λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της διείσδυσης των γενοσήμων, μεταξύ των οποίων τη βελτίωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους, ώστε να ενθαρρυνθεί η πώληση των γενόσημων φαρμάκων (ως προαπαιτούμενη δράση ).

γ. Για την περαιτέρω μείωση των τιμών, θα κάνουν χρήση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για να αναπτύξουν συμφωνίες περί όγκου τιμών και των κινδύνων, όπως ΜΕΑ  ( Managed Entry Agreements, διαχειριζόμενες συμφωνίες εισόδου), ειδικά για τα καινοτόμα φάρμακα και τα φάρμακα υψηλού κόστους και θα υποβάλλουν  τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο. Θα στήσουν ένα Κέντρο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας της Υγείας (HTA) ώστε να  αξιολογεί ποια προϊόντα να αποζημιώνει και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Ως ενδιάμεσο βήμα και άμεσα παραδοτέο , θα συσταθεί μια επιτροπή HTA (Ιούλιος 2017).

– Η μετάφραση από το αγγλικό κείμενο που δημοσιεύτηκε στην γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» έγινε από μέλη του ΜΕΤΑ Υγειονομικών.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.