Ο Μακρόν ετοιμάζεται για επίθεση, η Λεπέν καιροφυλακτεί.

Ώρα απαντήσεων από το κίνημα και την Αριστερά.

Του Πάνου Πέτρου
Πηγή: rproject.gr

Ο  Μακρόν επικράτησε με άνεση τελικά στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, κερδίζοντας άλλα 12 εκατομμύρια περίπου ψήφους σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Τα φιλελεύθερα ΜΜΕ και σύσσωμο το «ακραίο κέντρο» διεθνώς έσπευσαν να πανηγυρίσουν για τη νίκη της «δημοκρατίας» ενάντια στο «λαϊκισμό». Οι πανηγυρισμοί τους είναι κούφιοι.

Αφε­νός, είναι οι τε­λευ­ταί­οι που δι­καιού­νται να μι­λούν για «δη­μο­κρα­τία». Ή για να το θέ­σου­με κα­λύ­τε­ρα, είναι βα­θύ­τα­τα απο­κα­λυ­πτι­κό το τι εν­νο­εί αυτός ο συρ­φε­τός ως «δη­μο­κρα­τία», όταν εκ­πρό­σω­πός της είναι ο γιά­πης πρώην υπάλ­λη­λος των Ρό­τσιλντ, που απο­τε­λεί την επι­το­μή της «με­τα-δη­μο­κρα­τί­ας».

Αφε­τέ­ρου, γιατί η άνετη νίκη του Μα­κρόν δεν απο­τε­λεί τη «λαϊκή εντο­λή» την οποία φα­ντα­σιώ­νο­νται. Σύμ­φω­να με τις πε­ρισ­σό­τε­ρες έρευ­νες, του­λά­χι­στον το 40% (ως και 65%) των ψη­φο­φό­ρων του δη­λώ­νει ότι τον ψή­φι­σε «κλεί­νο­ντας τη μύτη του», για να στεί­λει μή­νυ­μα ενά­ντια στη Λεπέν. Άλλο πολύ ση­μα­ντι­κό πο­σο­στό πί­στε­ψε στην «ανα­νέ­ω­ση που θα φέρει ενά­ντια στο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα» και είναι θέμα χρό­νου να ανα­κα­λύ­ψει ότι ο «αντι-συ­στη­μι­κός» Μα­κρόν είναι σαρξ εκ της σαρ­κός και της οι­κο­νο­μι­κής και της πο­λι­τι­κής ελίτ ταυ­τό­χρο­να. Το πο­σο­στό που τον ψή­φι­σε «για το πρό­γραμ­μά του» είναι θλι­βε­ρό. Τα πε­ρί­που 4 εκα­τομ­μύ­ρια άκυρα και λευκά (από 1 εκα­τομ­μύ­ριο στον πρώτο γύρο) είναι ένα ηχηρό μή­νυ­μα. Η αύ­ξη­ση της απο­χής κατά 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο (από 10.600.000 σε 12.100.000) είναι πρω­το­φα­νής σε δεύ­τε­ρο γύρο, όπου η τάση ήταν πά­ντο­τε είτε η συμ­με­το­χή να μένει ίδια, είτε να αυ­ξά­νε­ται ελα­φρά (ενώ ει­δι­κά το 2002, η συμ­με­το­χή είχε αυ­ξη­θεί κα­τα­κό­ρυ­φα, για να ψη­φί­σει τον Σιράκ απέ­να­ντι στον πα­τέ­ρα Λεπέν).

Αν ο Μα­κρόν είναι ο νι­κη­τής, αλλά «λα­βω­μέ­νος» και με σο­βα­ρούς λό­γους να προ­βλη­μα­τί­ζε­ται, πε­ρί­που το ίδιο ισχύ­ει και για τη Λεπέν. Ξε­κι­νώ­ντας από το γε­γο­νός ότι έχει χτί­σει μια σχε­τι­κά «συ­μπα­γή» εκλο­γι­κή βάση, πήγε ένα βήμα πα­ρα­πέ­ρα, πε­τυ­χαί­νο­ντας κάτι εξαι­ρε­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κό. Να προ­σελ­κύ­σει άλλα 3 εκα­τομ­μύ­ρια ψη­φο­φό­ρους υπέρ της στον δεύ­τε­ρο γύρο. Αυτή είναι μια πραγ­μα­τι­κά ανη­συ­χη­τι­κή δια­φο­ρά σε σχέση με την τύχη του πα­τέ­ρα της το 2002. Είχε να αντλή­σει από μια δε­ξα­με­νή που ήταν εξαρ­χής κοντά της, τους 1.700.000 ψη­φο­φό­ρους του Ντι­πόν («σκλη­ρός δε­ξιός γκω­λι­κός», ευ­ρω­σπε­πτι­κι­στής, που κά­λε­σε σε υπο­στή­ρι­ξη στη Λεπέν στο δεύ­τε­ρο γύρο). Μπό­ρε­σε να απο­σπά­σει τμήμα των ψη­φο­φό­ρων της πα­ρα­δο­σια­κής Δε­ξιάς (σύμ­φω­να με τις πρώ­τες έρευ­νες, ένα 20% των ψη­φο­φό­ρων του Φι­γιόν). Ανα­δει­κνύ­ε­ται λοι­πόν ένα σο­βα­ρό ρεύμα «σκλη­ρής Δε­ξιάς» έτοι­μο να στρα­φεί προς την ακρο­δε­ξιά, αν οι συν­θή­κες το επι­βά­λουν/επι­τρέ­πουν, που δεν απο­κλεί­ε­ται να αυ­ξη­θεί στο μέλ­λον.

Παρ’ όλα αυτά, η συσ­σώ­ρευ­ση πολ­λών ευ­νοϊ­κών πα­ρα­γό­ντων (κα­τάρ­ρευ­ση πα­ρα­δο­σια­κών κομ­μά­των, τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις και τρο­μο­ϋ­στε­ρία, ρα­τσι­σμός απέ­να­ντι στο προ­σφυ­γι­κό, λαϊκή απέ­χθεια για τον Μα­κρόν) και οι με­γά­λες προσ­δο­κί­ες («του­λά­χι­στον 40%», ενώ τε­λι­κά παίρ­νει 34% και αυτό επί των έγκυ­ρων, χωρίς να υπο­λο­γί­ζε­ται το 11,5% των άκυ­ρων/λευ­κών) έχουν κάνει τα ίδια τα στε­λέ­χη του FN να αντι­με­τω­πί­ζουν το σκορ ως «κα­θή­λω­ση», και ήδη από την επό­με­νη μέρα άρ­χι­σαν οι συ­ζη­τή­σεις για τις αι­τί­ες, τις προ­ο­πτι­κές και το τι πρέ­πει να αλ­λά­ξει. Οι πρώ­τες τρο­χιο­δει­κτι­κές δη­λώ­σεις δεί­χνουν μια αντι­πα­ρά­θε­ση με­τα­ξύ όσων θέ­λουν να συ­νε­χί­σει η «απο-το­ξι­κο­ποί­η­ση» του FN (ακόμα και με αλ­λα­γή ονό­μα­τος) για να «σπά­σει το τα­βά­νι» και των «σκλη­ρών» που βρί­σκουν την ευ­και­ρία να επι­τε­θούν στη στρα­τη­γι­κή «απο-το­ξι­κο­ποί­η­σης» για το ότι δεν απέ­φε­ρε τε­λι­κά τα με­γά­λα οφέλη που υπο­σχό­ταν.

Η Αρι­στε­ρά είχε να πε­ρά­σει από συ­μπλη­γά­δες: Τη χυ­δαία επί­θε­ση του συ­στή­μα­τος γύρω από τον Μα­κρόν σε όποιον δεν τον στη­ρί­ξει ως «αντι­δη­μο­κρά­τη» και την προ­σπά­θεια της Λεπέν να εμ­φα­νι­στεί ως η μόνη «αντι­συ­στη­μι­κή» επι­λο­γή. Με εξαί­ρε­ση τη σπου­δή του ΚΚΓ να στη­ρί­ξει Μα­κρόν από την πρώτη μέρα, οι άλλες δυ­νά­μεις κα­τόρ­θω­σαν να χα­ρά­ξουν μια αξιο­πρε­πή πο­ρεία που σε επί­πε­δο κε­ντρι­κού πο­λι­τι­κού στίγ­μα­τος «απο­νο­μι­μο­ποιού­σε» την επι­λο­γή FN, παίρ­νο­ντας τις ανα­γκαί­ες απο­στά­σεις από τη στοί­χι­ση πίσω από τον Μα­κρόν. Ο «λαός της Αρι­στε­ράς» προ­φα­νώς έκανε διά­φο­ρες επι­λο­γές μπρο­στά στην κάλπη, με ένα τμήμα να ψη­φί­ζει τον Μα­κρόν «κλεί­νο­ντας τη μύτη του» και ένα άλλο να τρο­φο­δο­τεί το ρεύμα άκυ­ρο-λευ­κό-απο­χή.

Πρό­κει­ται για δύο δια­φο­ρε­τι­κές συ­ζη­τή­σεις (που έγι­ναν με­τα­ξύ των δύο γύρων). Η πρώτη αφο­ρού­σε την πίεση του Μα­κρόν και της Λεπέν να εξα­φα­νί­σουν πο­λι­τι­κά την Αρι­στε­ρά και το πώς στέ­κο­νται οι ορ­γα­νω­μέ­νες δυ­νά­μεις απέ­να­ντι σε αυτή την πίεση. Η δεύ­τε­ρη αφο­ρού­σε μια συ­ζή­τη­ση με­τα­ξύ συ­ντρό­φων για το πώς θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ο κα­θέ­νας την ψήφο του στο δεύ­τε­ρο γύρο, με δε­δο­μέ­νη τη συμ­φω­νία σε δύο βα­σι­κά ζη­τή­μα­τα: την πλήρη αντί­θε­ση στο Εθνι­κό Μέ­τω­πο και την κα­τα­νό­η­ση ότι η νίκη του Μα­κρόν δεν θα είναι λύση, αλλά θα στρώ­σει το δρόμο στη Λεπέν, αν δεν συ­να­ντή­σει ισχυ­ρή αντί­στα­ση από τα αρι­στε­ρά.

Αυτός ο λαός θα έχει να δρά­σει πλέον ενω­μέ­να.

Πρώτο, στην πάλη ενά­ντια στον Μα­κρόν. Ο οποί­ος μετά τη νίκη του μί­λη­σε ενά­ντια «στα άκρα» (και όχι ενά­ντια στο φα­σι­σμό). Ο οποί­ος ετοι­μά­ζε­ται να εξα­πο­λύ­σει τη «θα­τσε­ρι­κή επα­νά­στα­ση» και δέ­χε­ται ήδη εν­δια­φέ­ρου­σες συμ­βου­λές από τους «Financial Times», οι οποί­οι στο ίδιο άρθρο που είναι διαν­θι­σμέ­νο με ύμνους στη «δη­μο­κρα­τία» και κα­ταγ­γε­λί­ες για το «τε­ρά­στιο δη­μό­σιο», κα­τα­λή­γουν με ει­λι­κρι­νή τα­ξι­κό κυ­νι­σμό: «Το πρό­βλη­μα της αντί­στα­σης στους δρό­μους θα είναι πραγ­μα­τι­κό και θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στεί. Μια άμεση αύ­ξη­ση μι­σθών στους αστυ­νο­μι­κούς, πολ­λοί εκ των οποί­ων θα ψή­φι­σαν Λεπέν, ίσως είναι εν­δε­δειγ­μέ­νη»!

Δεύ­τε­ρο, στην πάλη ενά­ντια στο Εθνι­κό Μέ­τω­πο. Ο προ­βλη­μα­τι­σμός για το «τι κά­νου­με στο δεύ­τε­ρο γύρο» προ­έ­κυ­ψε εξαι­τί­ας όσων ΔΕΝ έγι­ναν όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια. Ανε­ξαρ­τή­τως «εκλο­γι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς» στο δεύ­τε­ρο γύρο, όλοι οφεί­λουν να κά­νουν πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρα ενά­ντια στον ρα­τσι­σμό και το φα­σι­σμό τα επό­με­να χρό­νια, για να μην ξα­να­βρε­θούν στην ίδια θέση σε 5 χρό­νια. Το FN απο­τε­λεί πλέον μια απει­λή που είναι αδύ­να­τον και εγκλη­μα­τι­κό να υπο­τι­μη­θεί.

Τρίτο, στις επερ­χό­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, που θα κρί­νουν πολλά και θα ορι­στι­κο­ποι­ή­σουν συ­μπε­ρά­σμα­τα (και για την Αρι­στε­ρά και για το Εθνι­κό Μέ­τω­πο, αλλά και για τις δια­θέ­σεις και τους συ­σχε­τι­σμούς στο «ακραίο κέ­ντρο»). Αλλά σε αυτό το ζή­τη­μα θα επα­νέλ­θου­με ανα­λυ­τι­κά.

Το βα­σι­κό ζη­τού­με­νο είναι η κα­τα­γρα­φή ενός «τρί­του πόλου» να μην πε­ριο­ρι­στεί στο εκλο­γι­κό πεδίο, αλλά να απο­τε­λέ­σει δύ­να­μη στο κοι­νω­νι­κό. Στην ανά­πτυ­ξη αγώ­νων ενά­ντια στον Μα­κρόν και ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό και το φα­σι­σμό την επό­με­νη πε­ντα­ε­τία θα κρι­θούν πολλά, ανά­με­σά τους το αν θα επα­λη­θευ­τεί το διά­ση­μο Μα­κρόν 2017 = Λεπέν 2022.

Οι δια­δη­λώ­σεις των μα­θη­τών με­τα­ξύ των δύο γύρων, η Πρω­το­μα­γιά «ενά­ντια στο Εθνι­κό Μέ­τω­πο και τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές», η κι­νη­το­ποί­η­ση κά­ποιων συν­δι­κά­των την επο­μέ­νη της εκλο­γής Μα­κρόν για το «κα­λω­σό­ρι­σμα» δεί­χνουν ένα δρόμο. Εκεί θα κρι­θούν όλοι το επό­με­νο διά­στη­μα. Πα­ρα­φρά­ζο­ντας τον Ντου­ρού­τι: Όποιος ψή­φι­σε Μα­κρόν και δεν πα­λέ­ψει ενά­ντια στην κυ­βέρ­νη­σή του και το φα­σι­σμό, είναι για μας βλα­βε­ρός. Το ίδιο βλα­βε­ρός είναι και όποιος απεί­χε από τις εκλο­γές και δεν πα­λέ­ψει ενά­ντια στην κυ­βέρ­νη­σή του και το φα­σι­σμό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.