Βικτόρ Σερζ – Έτος Ένα της Ρωσικής Επανάστασης

Το νέο βιβλίο των εκδόσεων Red Marks,
παρουσιάζεται στον πολυχώρο «Κομμούνα»
Ιουλιανού 67, Αθήνα.

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΗ

Στα 100 χρό­νια από το 1917 , οι εκ­δό­σεις Red Marks πα­ρου­σιά­ζουν με υπε­ρη­φά­νεια το βι­βλίο του Βι­κτόρ Σερζ Έτος Ένα της Ρω­σι­κής Επα­νά­στα­σης, ένα  βι­βλίο ανα­φο­ράς,  για όσες και  όσους θέ­λουν να κα­τα­νο­ή­σουν σε βάθος αυτήν την κο­ρυ­φαία «στιγ­μή» του 20ού αιώνα, αλλά και τη με­τέ­πει­τα εξέ­λι­ξη του κα­θε­στώ­τος στη Ρωσία.

Το Έτος Ένα έχει πίσω του μια ολό­κλη­ρη πε­ρι­πέ­τεια. Για πολ­λές δε­κα­ε­τί­ες συ­κο­φα­ντή­θη­κε από την «ορ­θό­δο­ξη» στα­λι­νι­κή πτέ­ρυ­γα που κυ­ριαρ­χού­σε μέσα στην Αρι­στε­ρά. Τα αντί­τυ­πά του κα­τά­σχο­νταν και κα­τα­στρέ­φο­νταν στη Ρωσία και στην ανα­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη. Η κα­το­χή ενός τέ­τοιου βι­βλί­ου ήταν λόγος δί­ω­ξης στην Ανα­το­λή και πο­λι­τι­κής απο­μό­νω­σης στη Δύση. Όμως το Έτος Ένα επι­βί­ω­σε: κυ­κλο­φο­ρεί με­τα­φρα­σμέ­νο σε πολ­λές γλώσ­σες και βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο των συ­ζη­τή­σε­ων της διε­θνούς ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς για τα 100 χρό­νια από το 1917. Όχι τυ­χαία.

Ο Σερζ πα­ρου­σιά­ζει τις κα­τα­κτή­σεις του Οκτώ­βρη όχι με τον ψυχρό τρόπο του εξα­το­μι­κευ­μέ­νου ανα­λυ­τή, αλλά με τη βαθιά ταύ­τι­ση του κο­μου­νι­στή δια­νο­ου­μέ­νου με την ερ­γα­τι­κή επα­νά­στα­ση. Μας δίνει έτσι όλο το ιστο­ρι­κό υπό­βα­θρο για την υπε­ρά­σπι­ση της κλη­ρο­νο­μιάς της Ρω­σι­κής Επα­νά­στα­σης, για την αντί­στα­ση στην αστι­κή ιδε­ο­λο­γι­κή και πο­λι­τι­κή αντε­πί­θε­ση που επι­χει­ρεί να ξε­φορ­τω­θεί το νε­ο­γέν­νη­το «παιδί» τού 1917 –την πρώτη νι­κη­φό­ρα ερ­γα­τι­κή επα­νά­στα­ση– μαζί με τα βρό­μι­κα νερά του στα­λι­νι­κού κα­θε­στώ­τος που ακο­λού­θη­σε.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη έκ­δο­ση είναι η μόνη στα ελ­λη­νι­κά που πε­ρι­λαμ­βά­νει και τους δύο προ­λό­γους που ο ίδιος ο Σερζ έχει γρά­ψει για το βι­βλίο αυτό, στα 1930 και στα 1938, αλλά και τον επί­λο­γο του 1947.

Λίγα λόγια τον συγ­γρα­φέα

Ο Βί­κτορ Λβό­βιτς Κί­μπαλ­τσιτς γεν­νή­θη­κε στις 30 Δε­κέμ­βρη 1890 στις Βρυ­ξέλ­λες, από Ρώ­σους γο­νείς, φυ­γά­δες να­ρό­ντ­νι­κους. Με το ξέ­σπα­σμα της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, όπως πολ­λοί άλλοι, απο­φά­σι­σε να τα­ξι­δέ­ψει στη Ρωσία, όπου έφτα­σε ύστε­ρα από πολ­λές πε­ρι­πέ­τειες, στα 1919. Γνω­ρί­ζο­ντας από κοντά τις πραγ­μα­τι­κό­τη­τες της επα­νά­στα­σης, εντά­χθη­κε στους μπολ­σε­βί­κους και υπη­ρέ­τη­σε στην 3η Διε­θνή. Υπήρ­ξε τα­κτι­κός αρ­θρο­γρά­φος στο Inprecor (το δελ­τίο «Διε­θνούς Αλ­λη­λο­γρα­φί­ας» της Κο­μι­ντέρν), ενώ ανέ­λα­βε απο­στο­λές στο Βε­ρο­λί­νο και στη Βιέν­νη, που εκεί­νη την εποχή ήταν τα πιο καυτά μέ­τω­πα για τη Διε­θνή. Πα­ρέ­μει­νε πάντα θερ­μός υπο­στη­ρι­κτής της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης. Συ­νερ­γά­στη­κε με τον Τρό­τσκι, παρά τις δια­φω­νί­ες με­τα­ξύ τους (για την Κρον­στάν­δη, για τη συ­νο­λι­κή απο­τί­μη­ση του στα­λι­νι­κού κα­θε­στώ­τος, για το ρόλο του POUM στην ισπα­νι­κή επα­νά­στα­ση κ.ο.κ.).

Έζησε τα υπό­λοι­πα χρό­νια του πα­λεύ­ο­ντας και γρά­φο­ντας. Άφησε πίσω του πολλά λο­γο­τε­χνι­κά βι­βλία (όπως το διά­ση­μο Η υπό­θε­ση του συ­ντρό­φου Του­λά­γιεφ), αλλά και ση­μα­ντι­κά πο­λι­τι­κά έργα , όπως το Έτος Ένα της Ρω­σι­κής Επα­νά­στα­σης, οι συ­γκλο­νι­στι­κές Ανα­μνή­σεις ενός επα­να­στά­τη και οι Μαρ­τυ­ρί­ες για τη γερ­μα­νι­κή επα­νά­στα­ση.

Βι­κτόρ Σερζ

Έτος Ένα της Ρω­σι­κής Επα­νά­στα­σης

Με­τά­φρα­ση: Φοί­βος Αρ­βα­νί­της

Σε­λί­δες 432, δια­στά­σεις 17X24

ISBN 9786188307315

Τιμή € 22,50

Εκ­δό­σεις Redmarks, Ιού­νης 2017

Για πα­ραγ­γε­λί­ες: sales@redmarks.gr

Για Τύπο και Βι­βλιο­πα­ρου­σιά­σεις: info@redmarks.gr

Τη­λέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας: 210.8233761 (Εκ­δό­σεις) – 210.8254625 (Πο­λυ­χώ­ρος)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.