Η ΛΑΕ μπροστά σε σημαντικές υποχρεώσεις

Της Μαρίας Μπόλαρη
Αναδημοσίευση από την «Εργατική Αριστερά», φ. 386 (21/6)

Η συμφωνία στο Eurogroup, που δρομολογεί μια μακρά περίοδο υπερ-λιτότητας, δημιουργεί για τη ριζοσπαστική Αριστερά σημαντικές υποχρεώσεις.

Υπο­χρε­ώ­σεις πα­ρέμ­βα­σης και κι­νη­μα­τι­κών πρω­το­βου­λιών με στόχο την κλι­μά­κω­ση της ερ­γα­τι­κής-λαϊ­κής αντί­στα­σης, αλλά και υπο­χρε­ώ­σεις επε­ξερ­γα­σί­ας της εναλ­λα­κτι­κής λύσης. Αυτό ση­μαί­νει πρω­το­βου­λί­ες ξε­κα­θα­ρί­σμα­τος και συ­γκε­κρι­με­νο­ποί­η­σης του ανα­γκαί­ου με­τα­βα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος που πρέ­πει να προ­βλη­θεί ως «αντί­πα­λο δέος» στη μνη­μο­νια­κή δέ­σμευ­ση 40ε­τί­ας, όπως και πρω­το­βου­λί­ες συ­γκέ­ντρω­σης δυ­νά­με­ων που προ­τί­θε­νται να στη­ρί­ξουν αυτό το πρό­γραμ­μα, ώστε να γίνει στα μάτια του κό­σμου μας πει­στι­κό και υλο­ποι­ή­σι­μο.

Στο πρό­σφα­το Πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΛΑΕ πάρ­θη­καν κά­ποιες απο­φά­σεις που ται­ριά­ζουν γάντι σε αυτή τη συ­γκυ­ρία. Είναι η ώρα της επι­μο­νής για την υλο­ποί­η­σή τους, ενά­ντια τόσο στις σει­ρή­νες της κα­λο­και­ρι­νής χα­λά­ρω­σης, όσο και ενά­ντια σε ένα κλίμα απο­θάρ­ρυν­σης του κό­σμου που καλ­λιερ­γεί ο θη­ριώ­δης χα­ρα­κτή­ρας της συμ­φω­νί­ας Τσί­πρα-ΕΕ και ΔΝΤ. Ας συ­νο­ψί­σου­με τα βα­σι­κά ση­μεία αυτών των απο­φά­σε­ων:

α. Στις 7-8 Ιούλη η ΛΑΕ ορ­γα­νώ­νει, στο χώρο του αμα­ξο­στα­σί­ου του ΗΛΠΑΠ, Πει­ραιώς και Ερμού απέ­να­ντι από το Γκάζι, για πρώτη φορά το φε­στι­βάλ της. Επι­λέ­γο­ντας σωστά, απο­φά­σι­σε να του δώσει το χα­ρα­κτή­ρα μιας διε­θνούς-διε­θνι­στι­κής συ­ζή­τη­σης, με προ­σκε­κλη­μέ­νους από την ευ­ρω­παϊ­κή ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά. Μέχρι στιγ­μής έχουν «κλεί­σει» τη συμ­με­το­χή τους ο Ερίκ Του­σέν από τη διε­θνή κα­μπά­νια ενά­ντια στο χρέος, ο Τζον Ρις από την κα­μπά­νια για Αρι­στε­ρή Έξο­δο-Lexit στη Βρε­τα­νία, ενώ ανα­μέ­νε­ται εκ­πρό­σω­πος της «Ανυ­πό­τα­κτης Γαλ­λί­ας» κ.ά.

Μετά τις εκλο­γές στη Βρε­τα­νία και τη Γαλ­λία, η υπαρ­κτή κρίση της ΕΕ φω­τί­ζε­ται πιο συ­γκε­κρι­μέ­να: Στο κέ­ντρο της βρί­σκε­ται η λυσ­σώ­δης προ­σπά­θεια των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων να συ­νε­χί­σουν τη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επί­θε­ση, ως μο­να­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για αντι­με­τώ­πι­ση της διε­θνούς κρί­σης του κα­πι­τα­λι­σμού. Σε αυτή τη λαί­λα­πα εξα­κο­λου­θούν να «συ­νω­θού­νται» τόσο οι ευ­ρω­παϊ­στές συ­ντη­ρη­τι­κοί ή σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ροι (βλ. Μα­κρόν) όσο όμως και οι «ευ­ρω­σκε­πτι­κι­στές» ομό­λο­γοί τους (βλ. Μέι). Η ανα­ζή­τη­ση λοι­πόν της εναλ­λα­κτι­κής πο­λι­τι­κής, χωρίς να υπο­τι­μή­σει κα­θό­λου την ανα­γκαία σύ­γκρου­ση/ρήξη με την ΟΝΕ και την ΕΕ, οφεί­λει να επι­κε­ντρω­θεί ξανά στο στέ­ρεο έδα­φος της πο­λι­τι­κής έκ­φρα­σης των ερ­γα­ζό­με­νων τά­ξε­ων και του αντι­κα­πι­τα­λι­σμού.

Στις συ­ζη­τή­σεις αυτές θα προ­σκλη­θούν, ασφα­λώς, και εκ­πρό­σω­ποι της ντό­πιας ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, σε μια σύν­θε­ση όπου θα απει­κο­νί­ζε­ται η προ­ο­πτι­κή των πο­λι­τι­κών συμ­μα­χιών της ΛΑΕ.

Επί­σης οι εκ­δη­λώ­σεις θα συν­δυα­στούν με συ­ναυ­λί­ες, όπου καλά συ­γκρο­τή­μα­τα θα ανα­δει­κνύ­ουν ένα «ζωηρό» νε­ο­λαι­ί­στι­κο προ­σα­να­το­λι­σμό, αφή­νο­ντας ικα­νο­ποι­η­μέ­νους και συ­ντρό­φους πα­λιό­τε­ρων γε­νιών.

β. Στη φάση που μπαί­νου­με, οι πο­λι­τι­κές συμ­μα­χί­ες είναι σο­βα­ρή επι­λο­γή. Εμείς, πα­ρα­δο­σια­κά, έχου­με υπο­στη­ρί­ξει και συ­νε­χί­ζου­με να υπο­στη­ρί­ζου­με μια πο­λι­τι­κή ενό­τη­τας στη δράση όλων, χωρίς εξαι­ρέ­σεις, των πο­λι­τι­κών κι­νή­σε­ων, ορ­γα­νώ­σε­ων και κομ­μά­των που ανα­φέ­ρο­νται στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και στην προ­ο­πτι­κή της σο­σια­λι­στι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης. Μας εν­δια­φέ­ρει όλο το φάσμα από το ΚΚΕ ως την ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ.

Όμως στην τρέ­χου­σα συ­γκυ­ρία χρειά­ζε­ται μια άμεση πρω­το­βου­λία που να συ­γκε­ντρώ­νει όσους πραγ­μα­τι­κά εν­δια­φέ­ρο­νται γι’ αυτή την προ­ο­πτι­κή. Η ΛΑΕ, η Δι­κτύ­ω­ση Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, η ΑΡΚ και άλλες δυ­νά­μεις οφεί­λουν να συ­γκρο­τή­σουν έναν κοινό «χώρο», ένα Φό­ρουμ Δια­λό­γου και Συ­ντο­νι­σμού Δρά­σης της Αρι­στε­ράς. Μια τέ­τοια πρω­το­βου­λία συ­στη­μα­τι­κής κοι­νής συ­ζή­τη­σης και δρά­σης μπο­ρεί να γίνει πόλος συ­σπεί­ρω­σης ενός ευ­ρύ­τε­ρου ανέ­ντα­χτου δυ­να­μι­κού που δια­κρί­νε­ται τόσο στους ερ­γα­τι­κούς χώ­ρους όσο και σε το­πι­κές δρά­σεις. Αν αυτό επι­τευ­χθεί, τότε τρο­πο­ποιεί και την ευ­ρύ­τε­ρη συ­ζή­τη­ση, γιατί θα απο­τε­λεί ένα σο­βα­ρό πλήγ­μα στο διά­χυ­το σε­χτα­ρι­σμό και την πα­θη­τι­κό­τη­τα.

γ. Τέλος, αλλά όχι τε­λευ­ταίο σε ση­μα­σία, είναι το ζή­τη­μα του κι­νη­μα­τι­κού συ­ντο­νι­σμού. Οι ιδέες για το Κέ­ντρο Αγώνα, για το συ­ντο­νι­σμό των το­πι­κών αντι­στά­σε­ων, για νε­ο­λαι­ί­στι­κες πρω­το­βου­λί­ες, πρέ­πει να πά­ψουν να είναι αφη­ρη­μέ­να σχέ­δια. Πρέ­πει να πά­ρουν σάρκα και οστά, να γί­νουν ζη­τή­μα­τα προ­γραμ­μα­τι­σμού ορ­γα­νώ­σε­ων βάσης και αγω­νι­στών-στριών από τα κάτω.

Ανή­κου­με σε αυ­τούς που υπο­στη­ρί­ζουν ότι η πο­λι­τι­κή κρίση πα­ρα­μέ­νει ένα ηφαί­στειο ενερ­γό και ότι η πι­θα­νό­τη­τα ανε­ξέ­λεγ­κτων πο­λι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων δεν πρέ­πει να υπο­τι­μη­θεί. Αυτή η εκτί­μη­ση ποτέ δεν μας οδή­γη­σε σε μια εκλο­γι­κί­στι­κη αντί­λη­ψη, σε μια τα­κτι­κή της «κάλ­πης παρά πόδας». Υπο­στη­ρί­ζου­με την ενό­τη­τα στη δράση κυ­ρί­ως για να υπε­ρα­σπί­σου­με τα συμ­φέ­ρο­ντα του κό­σμου μας. Όμως αυτή η τα­κτι­κή ήταν και είναι πάντα η κα­λύ­τε­ρη βάση για να αντι­με­τω­πι­στούν σωστά και οι προ­κλή­σεις των εκλο­γών, όποτε και αν αυτές γί­νουν.

Η πα­ρου­σί­α­ση εναλ­λα­κτι­κής λύσης στο δί­πο­λο Τσί­πρας-Μη­τσο­τά­κης έχει προ­ϋ­πο­θέ­σεις πο­λι­τι­κές, αλλά και προ­ϋ­πο­θέ­σεις σο­βα­ρό­τη­τας και μιας μί­νι­μουμ συ­γκέ­ντρω­σης δυ­νά­με­ων. Αν δεν ασχο­λη­θού­με με αυτά από τώρα, με κυ­ρί­αρ­χες τις ιε­ραρ­χή­σεις του μα­ζι­κού κι­νή­μα­τος αντί­στα­σης, τότε κιν­δυ­νεύ­ου­με να μεί­νου­με ευά­λω­τοι, στον αιφ­νι­δια­σμό, στη σε­χτα­ρι­στι­κή πα­θη­τι­κό­τη­τα, σε μια εκλο­γι­κί­στι­κη-δε­ξιό­στρο­φη «με­τω­πι­κή» αντί­λη­ψη ή και στο συν­δυα­σμό όλων των πα­ρα­πά­νω που θα οδη­γεί σε μια σί­γου­ρη πο­λι­τι­κή ήττα.

Η ΛΑΕ οφεί­λει να ξε­δι­πλώ­σει άμεσα τις πο­λι­τι­κές και κι­νη­μα­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες που θα απο­κλεί­ουν αυτά τα εν­δε­χό­με­να.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s