Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις ΤΟΜΥ: Κόφτης παροχών και μετατροπή της δημόσιας υγείας σε δίχτυ φιλανθρωπίας.

Του Τάσου Φάκου
Πηγή: rproject.gr

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) προβλέπει την ίδρυση τοπικών μονάδων υγείας (ΤΟΜΥ) οι οποίες θα στελεχώνονται από 1 γενικό γιατρό, 1 παθολόγο, και 1 παιδίατρο και οι οποίες επί της ουσίας θα λειτουργούν ως κόφτες (gate keeping) για την παραπομπή σε ειδικό γιατρό ή σε νοσοκομείο.

Είτε με αντι­κί­νη­τρα για την πα­ρα­πο­μπή (όπως στο αγ­γλι­κό σύ­στη­μα υγεί­ας) είτε με φι­λι­κές πιέ­σεις για απο­δο­τι­κό­τη­τα αυτό θα ση­μαί­νει την κα­τάρ­γη­ση της πρό­σβα­σης στην υγεία και τους ει­δι­κούς για­τρούς.

Ενώ η αρ­χι­κή σκέψη (πριν 30 και πλέον χρό­νια) ήταν η θέ­σπι­ση του οι­κο­γε­νεια­κού για­τρού και του γε­νι­κού για­τρού με σκοπό να υπάρ­χει κά­ποιος για­τρός που να γνω­ρί­ζει τα πάντα για τον ασθε­νή (το ιστο­ρι­κό, τις πα­θή­σεις του κλπ), να πα­ρα­κο­λου­θεί τις θε­ρα­πεί­ες  και να πα­ρα­πέ­μπει σε ει­δι­κό εγκαί­ρως και δι­καιο­λο­γη­μέ­να, τώρα θε­σμο­θε­τεί­ται ο κό­φτης-gatekeeping δη­λα­δή ο για­τρός με­τα­τρέ­πε­ται σε πα­ρά­γο­ντα υπο­βάθ­μι­σης της δη­μό­σιας υγεί­ας συ­νο­λι­κά.

Έτσι κι αλ­λιώς η πα­ρα­πο­μπή είτε στον ει­δι­κό ή όχι, είτε στο νο­σο­κο­μείο ή όχι, ενέ­χει πάντα αβε­βαιό­τη­τα που έχει τις ρίζες της στην αβε­βαιό­τη­τα που διέ­πει τις ίδιες τις βιο­λο­γι­κές επι­στή­μες και κυ­ρί­ως την Ια­τρι­κή. Η προ­σπά­θεια να πε­ριο­ρι­στεί αυτή η αβε­βαιό­τη­τα γί­νε­ται με επι­στη­μο­νι­κούς όρους (με ανα­ψη­λα­φή­σεις, δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, δεύ­τε­ρες γνώ­μες, τρι­το­βάθ­μια και τε­ταρ­το­βάθ­μια αντι­με­τώ­πι­ση κλπ). Αν αυτά αντι­με­τω­πι­στούν  με όρους δη­μο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας τότε τα πράγ­μα­τα δεν έχουν παρά  να χει­ρο­τε­ρέ­ψουν.

Για πα­ρά­δειγ­μα ένα κό­ψι­μο στο δά­κτυ­λο μπο­ρεί να είναι ανά­ξιο λόγου μπο­ρεί να είναι όμως και κάτι για το οποίο πρέ­πει να ασχο­λη­θούν τρεις δια­φο­ρε­τι­κές ει­δι­κό­τη­τες και πι­θα­νά να χρεια­στούν και υπερ-εξει­δι­κευ­μέ­νοι για­τροί. Ένα σύμ­πτω­μα που για τον γε­νι­κό για­τρό είναι μια απλή ανα­φο­ρά για τον ει­δι­κό για­τρό μπο­ρεί να είναι  έκτα­κτο και πο­λύ­πλο­κο..

Τα υπό­λοι­πα του νο­μο­σχε­δί­ου είναι ανά­ξια λόγου καθώς απο­τε­λούν αντι­γρα­φές για πρό­λη­ψη, οδο­ντια­τρι­κή πε­ρί­θαλ­ψη κλπ προη­γού­με­νων κα­τα­στά­σε­ων που οι νε­ο­μαν­δα­ρί­νοι συλ­λέ­γουν από δω κι από κει χωρίς ειρμό και χωρίς προ­βλέ­ψεις χρη­μα­το­δό­τη­σης (το αντί­θε­το μά­λι­στα).

Γρά­φουν κα­τε­βα­τά σαν το ιε­ρα­τείο των Φαραώ κι έπει­τα έρ­χε­ται ο Νεί­λος της δη­μο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας για να τα αφα­νί­σει. Οι με­γα­λό­στο­μες δια­κη­ρύ­ξεις για κα­θο­λι­κή, σύγ­χρο­νη και δω­ρε­άν πρό­σβα­ση δεν θα έχουν κα­νέ­να αντί­κρυ­σμα λόγω της υπο­στε­λέ­χω­σης, της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, της εξυ­πη­ρέ­τη­σης του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου στον ιδιω­τι­κό τομέα και των πε­λα­τεια­κών διευ­κο­λύν­σε­ων.

Αυτό που στο­χεύ­ει το νο­μο­σχέ­διο και δεν το λέει είναι η πλή­ρης πα­ρά­δο­ση της ΠΦΥ στο με­γά­λο κε­φά­λαιο και η εφαρ­μο­γή σκλη­ρών πε­ρι­κο­πών. Γι αυτό και δεν θα μπο­ρέ­σει να εφαρ­μο­στεί χωρίς κλυ­δω­νι­σμούς και χωρίς αντι­στά­σεις.

Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι προ­βλέ­πε­ται για το ΓΝ Θήρας οι ορ­γα­νι­σμοί το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης (ΟΤΑ) να κα­λύ­πτουν τα έξοδα δια­μο­νής, σί­τι­σης ή χρη­μα­τι­κά επι­δό­μα­τα στους για­τρούς. Το ίδιο είχε συμ­βεί πρό­περ­σι στον Δήμο Δρά­μας που «έκοψε» επί­δο­μα για να πλη­ρω­θούν οι για­τροί.  Οι για­τροί που θα προ­σλη­φθούν (;) στις ΤΟΜΥ θα είναι με ελα­στι­κές διε­τείς συμ­βά­σεις για όσο υπάρ­χει το κον­δύ­λι από το ΕΣΠΑ.  Η κυ­βέρ­νη­ση με το νο­μο­σχέ­διο ξε­κι­νά­ει την  ΠΦΥ  με πρό­τυ­πο την πα­ρακ­μή του αγ­γλι­κού συ­στή­μα­τος υγεί­ας (NHS) όπου πρό­σφα­τα για πα­ρά­δειγ­μα απο­κα­λύ­φτη­κε ότι οι νο­ση­λεύ­τριες ερ­γα­ζό­με­νες στο NHS δεν έχουν μι­σθούς για να κα­λύ­ψουν σί­τι­ση και στέ­γα­ση.

Γί­νε­ται λοι­πόν κα­θα­ρό ότι  το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας θα χει­ρο­τε­ρεύ­σει ακρι­βώς επει­δή εξυ­πη­ρε­τού­σε του­λά­χι­στον πα­λιό­τε­ρα και όπως-όπως την ερ­γα­τι­κή τάξη και τα διά­φο­ρα λαικά στρώ­μα­τα, ήταν ένα κομ­μά­τι ενός κά­ποιου κοι­νω­νι­κού κρά­τους.

Για του λόγου το αλη­θές αρκεί κα­νείς να συ­γκρί­νει την στάση του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας για τον τομέα του όσον αφορά τις αμοι­βές κλπ όπως προ­βλέ­πε­ται από το έγ­γρα­φο «Μέτρα εξοι­κο­νό­μη­σης πόρων και εξορ­θο­λο­γι­σμού δα­πα­νών ΥΠΕΘΑ έτους 2017» καθώς και την ομι­λία του Κα­μέ­νου στην Βουλή στις 18/5/17.

Στο ΥΠΕΘΑ επει­δή ακρι­βώς πρό­κει­ται για τον πυ­ρή­να του κρά­τους (κι όχι για κοι­νω­νι­κή χρήση όπως η υγεία) ξε­που­λά­νε υλικά για να κα­λυ­φτούν δα­πά­νες και  έφτια­ξαν και εκεί ένα αντί­στοι­χο ΤΑΙ­ΠΕΔ (το ΥΠΑ­ΠΕΔ) για να να τα βγά­λουν πέρα με την δη­μο­σιο­νο­μι­κή λι­τό­τη­τα…

Στον τομέα της υγεί­ας η πε­ρι­κο­πή δεν θα είναι ει­κο­νι­κή αλλά πραγ­μα­τι­κή. Το ΕΣΥ, ο ΕΟΠΠΥ και τα σχε­δια­ζό­με­να ΤΟΜΥ θα είναι «επι­τε­λι­κά» (όπως ορί­ζουν οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι το επι­τε­λι­κό κρά­τος, μικρό και ευ­έ­λι­κτο) και θα χρη­σι­μεύ­ουν σαν κά­λυμ­μα για να κα­τευ­θύ­νο­νται κρα­τι­κά συμ­βό­λαια στο με­γά­λο κε­φά­λαιο.

Η δη­μό­σια υγεία στα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα σχέ­δια (αν δεν τους φρά­ξου­με το δρόμο) θα είναι κάτι σαν πτω­χο­κο­μείο και θα αντι­με­τω­πί­ζε­ται με την μέ­θο­δο «ψε­κά­στε-σκου­πί­στε-τε­λειώ­σα­τε».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s