Κατηγορία: Διεθνή – Εξωτερική πολιτική

Όχι στο όνομά μας

Το editorial της «Εργατικής Αριστεράς»
που κυκλοφορεί (φύλλο Νο 408)

Τίποτα δεν συμβολίζει καλύτερα τον απόλυτο εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ από το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε ο πρώτος δυτικός πολιτικός που κατά την πρώτη επίσκεψή του ως πρωθυπουργός τόλμησε να χαρακτηρίσει την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ.

Πολ­λοί, τότε, ερ­μή­νευ­σαν το απί­στευ­το γε­γο­νός ως «πα­τά­τα», ως απο­τέ­λε­σμα χον­δροει­δούς άγνοιας της ιστο­ρί­ας του πα­λαι­στι­νια­κού ζη­τή­μα­τος. Απο­δεί­χτη­κε ότι δεν ήταν έτσι: Ο Τσί­πρας ήταν ενή­με­ρος για τις προ­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης του Τραμπ και έσπευ­σε ως «λαγός» να εντα­χθεί στην κυο­φο­ρού­με­νη, τότε, αμε­ρι­κα­νι­κή «στρο­φή», ζη­τώ­ντας ως αντάλ­λαγ­μα την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και των ενό­πλων δυ­νά­με­ων του Ισ­ρα­ήλ στα έξαλ­λα σχέ­δια ανα­βάθ­μι­σης του ρόλου του ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο.

Σή­με­ρα οι ΗΠΑ του Τραμπ «παί­ζουν σκλη­ρά» στη Μέση Ανα­το­λή, τι­νά­ζο­ντας στον αέρα τη συμ­φω­νία Ομπά­μα με το Ιράν και κά­νο­ντας πι­θα­νό έναν γε­νι­κευ­μέ­νο πό­λε­μο που θα «ξα­να­γρά­ψει» τα σύ­νο­ρα στην πε­ριο­χή. Πριν φτά­σου­με σε μια «νέα Γιάλ­τα για την Ανα­το­λή» (ένα σε­νά­ριο που εμ­φα­νί­ζε­ται πλέον συχνά στο διε­θνή Τύπο), οι βάρ­βα­ρες πο­λε­μι­κές κα­τα­στρο­φές απει­λούν τη ζωή εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων.

Οι ΗΠΑ έχουν απο­δεί­ξει ότι δεν δι­στά­ζουν να πο­λε­μούν, αλλά από τον αέρα, τη θά­λασ­σα και εξ απο­στά­σε­ως. Τον πο­λύ­νε­κρο πό­λε­μο επί του εδά­φους ανα­θέ­τουν στις συμ­μα­χί­ες των προ­θύ­μων φίλων τους. Και στην πε­ριο­χή αυτή η συμ­μα­χία έχει ήδη συ­γκρο­τη­θεί: είναι ο άξο­νας Ισ­ρα­ήλ-Αί­γυ­πτος-Κύ­προς-Ελ­λά­δα.

Ασφα­λώς τα πρω­ταρ­χι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που στη­ρί­ζουν τη συ­γκρό­τη­ση του «άξονα» είναι τα γε­ω­πο­λι­τι­κά: η δια­σφά­λι­ση της ηγε­μο­νί­ας της Δύσης – με πρω­το­κα­θε­δρία των ΗΠΑ, αλλά και της ΕΕ – στη στρα­τη­γι­κής συμ­μα­χί­ας πε­ριο­χή της Μέσης και Εγγύς Ανα­το­λής. Όμως σή­με­ρα τα γε­ω­πο­λι­τι­κά εμπλέ­κο­νται με τα ενερ­γεια­κά. Η πι­θα­νο­λο­γού­με­νη τε­ρά­στια «δε­ξα­με­νή» πε­τρε­λαί­ου και φυ­σι­κού αε­ρί­ου στην Αν. Με­σό­γειο προ­σελ­κύ­ει το εν­δια­φέ­ρον των Με­γά­λων Δυ­νά­με­ων, των κο­λοσ­σιαί­ων εται­ρειών εξό­ρυ­ξης και εκ­με­τάλ­λευ­σης υδρο­γο­ναν­θρά­κων (από την αμε­ρι­κά­νι­κη Exxon-Mobil ως τις ευ­ρω­παϊ­κές Total και Eni), αλλά πυ­ρο­δο­τεί και την πό­λω­ση και ανα­δια­τάσ­σει τις συμ­μα­χί­ες με­τα­ξύ των το­πι­κών κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων και κρα­τών. Αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα βα­φτί­ζει «κυ­ριαρ­χι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας» η γλοιώ­δης πο­λι­τι­κή των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, που απο­τε­λεί στο πεδίο αυτό την ομαλή συ­νέ­χεια της πο­λι­τι­κής των Αντώ­νη Σα­μα­ρά και Ευάγ­γε­λου Βε­νι­ζέ­λου.

Αυτή η πο­λι­τι­κή στά­ζει αίμα. Η σφαγή των αμά­χων στη Γάζα είναι μια δρα­μα­τι­κή προει­δο­ποί­η­ση για τον αδί­στα­κτο χα­ρα­κτή­ρα του «άξονα». Όλοι οι λαοί που ζούμε στην πε­ριο­χή, έχου­με σο­βα­ρούς λό­γους για να ανη­συ­χού­με.

Το πα­λαι­στι­νια­κό ζή­τη­μα  υπήρ­ξε πάντα το αδιά­ψευ­στο «κλει­δί» που ερ­μη­νεύ­ει την πραγ­μα­τι­κή πρό­θε­ση κάθε πο­λι­τι­κής δύ­να­μης. Η αλ­λη­λεγ­γύη στο πα­λαι­στι­νια­κό κί­νη­μα υπήρ­ξε πάντα «ση­μαία» της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς. Η στάση του Τσί­πρα – και η εκ­κω­φα­ντι­κή σιωπή όλων των «άλλων» μέσα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – είναι μια συ­κο­φα­ντι­κή πρό­κλη­ση απέ­να­ντι σε αγώ­νες δε­κα­ε­τιών, απέ­να­ντι στην ίδια την ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς.

Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο που σή­με­ρα οι Πα­λαι­στί­νιοι είναι αρ­κε­τά μόνοι. Λίγες ημέ­ρες πριν τη σφαγή στη Γάζα, ο Νε­τα­νιά­χου ήταν επί­ση­μος προ­σκε­κλη­μέ­νος στις δια­δη­λώ­σεις εορ­τα­σμού της «αντι­φα­σι­στι­κής νίκης» στη Μόσχα. Όσοι φα­ντα­σιώ­νο­νται έναν κά­ποιον αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμό του κα­θε­στώ­τος Άσαντ στη Συρία, οφεί­λουν να θυ­μη­θούν ότι οι πα­λαι­στι­νια­κές ορ­γα­νώ­σεις αντί­στα­σης σφα­γιά­στη­καν και από πολ­λούς άλ­λους, πέραν των δυ­νά­με­ων του σιω­νι­στι­κού κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ.

Είναι η ώρα της κι­νη­το­ποί­η­σης, της αλ­λη­λεγ­γύ­ης στο πλευ­ρό αυτών των αν­θρώ­πων στην Πα­λαι­στί­νη, που αντι­με­τω­πί­ζουν άο­πλοι τον πιο εξο­πλι­σμέ­νο και ετοι­μο­πό­λε­μο στρα­τό στην πε­ριο­χή. Δεν είναι μόνο η υπο­χρε­ω­τι­κή διε­θνι­στι­κή αλ­λη­λεγ­γύη. Αυτή η στάση είναι ταυ­τό­χρο­να αγώ­νας για την ει­ρή­νη, αγώ­νας ενά­ντια στη βάρ­βα­ρη κυ­ριαρ­χία του ιμπε­ρια­λι­σμού.

Και δίπλα σε αυτά, προ­στί­θε­ται και μια πιο «εσω­τε­ρι­κή» πο­λι­τι­κή αιχμή: Η κυ­βέρ­νη­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, η κυ­βέρ­νη­ση του Μνη­μο­νί­ου 3 απο­δει­κνύ­ει σή­με­ρα χει­ρο­πια­στά ότι η υπο­τα­γή στον νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο κα­πι­τα­λι­σμό είναι κα­τη­φό­ρα χωρίς τέλος. Οδη­γεί στην πλήρη ταύ­τι­ση με τις ΗΠΑ, στους ενα­γκα­λι­σμούς με τους χα­σά­πη­δες του Ισ­ρα­ήλ, στη συ­νε­νο­χή για τα εγκλή­μα­τα σε βάρος του πα­λαι­στι­νια­κού λαού.

Ο ερ­γα­τι­κός και λαϊ­κός αγώ­νας ενά­ντια στη λι­τό­τη­τα είναι αγώ­νας ενά­ντια στον πό­λε­μο, αγώ­νας ενά­ντια στη συμ­μα­χία με το Ισ­ρα­ήλ, αγώ­νας ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και τον ιμπε­ρια­λι­σμό. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα, η πα­λαι­στι­νια­κή ση­μαία θα πα­ρα­μέ­νει πάντα ένα υπε­ρή­φα­νο σύμ­βο­λο.

Advertisements

Δήλωση Παναγ. Λαφαζάνη Γραμματέα του Π.Σ. της ΛΑ.Ε. από την Βηρυτό όπου βρίσκεται, για την σημερινή σφαγή των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Παναγ. Λαφαζάνη Γραμματέα του Π.Σ. της ΛΑ.Ε. από την Βηρυτό όπου βρίσκεται, για την σημερινή σφαγή των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ.

Η πρωτοφανής βαρβαρότητα των σιωνιστών του Ισραήλ στη Γάζα μόνο με τις ναζιστικές θηριωδίες μπορεί να συγκριθεί.

Τα εγκλήματα των σιωνιστών του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων ενοχοποιούν ευθέως την κυβέρνηση Τσίπρα, που έχει καταντήσει την χώρα μας βαστάζο και δορυφόρο του Ισραήλ.

Αυτή την ώρα χρειάζεται η πιο σκληρή απομόνωση των δημίων σιωνιστών, που κυβερνούν το Ισραήλ.

Γραφείο Τύπου
14/5/2018

Γάζα: Λουτρό αίματος για τα εγκαίνια της πρεσβείας ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ

37 μέχρι στιγμής οι νεκροί – Πάνω από 1500 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, ενώ 448 από αυτούς δέχτηκαν αληθινά πυρά-  Χιλιάδες διαδηλωτές έφτασαν σε πέντε σημεία στο φράχτη που χωρίζει Παλαιστίνη και Ισραήλ – Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα κινητοποιήσει χίλιους αστυνομικούς προκειμένου να προφυλάξει την πρεσβεία.

Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 37 Παλαιστινίους σήμερα στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, τουλάχιστον 1700 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, τουλάχιστον 448 από αυτούς από αληθινές σφαίρες.

Αυτοί οι επτά θάνατοι ανεβάζουν σε 61, σύμφωνα με το AFP, τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά αφότου ξεκίνησαν οι μαζικές διαδηλώσεις στις 30 Μαρτίου.

Ο ισραηλινός στρατός έστειλε ενισχύσεις στα σύνορα με τη Γάζα και έριξε σήμερα φέιγ-βολάν στον θύλακο προειδοποιώντας τους Παλαιστινίους «να μην χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο από τη Χαμάς» και να μην πλησιάσουν ούτε να προκαλέσουν ζημιές στον συνοριακό φράκτη. Ωστόσο χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε πέντε τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων και τουλάχιστον 28, ανάμεσα στους οποίους και δύο ντόπιοι δημοσιογράφοι, τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πυρά, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι διαμαρτυρίες πρόκειται να κορυφωθούν αύριο Τρίτη, την ημέρα που οι Παλαιστίνιοι θρηνούν για τη «Νάκμπα» (Καταστροφή), όταν εκατοντάδες χιλιάδες απ’ αυτούς εκδιώχθηκαν το 1948 από τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει πως οι στρατιώτες του υπερασπίζονται τα σύνορα και ανοίγουν πυρ βάσει των κανόνων εμπλοκής. Παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν επίσης σήμερα εύφλεκτο υλικό για να κάψουν ελαστικά που διαδηλωτές είχαν στοιβάξει για να τους βάλουν φωτιά και να τα αφήσουν να κυλήσουν προς τον φράκτη. Οι Ισραηλινοί έριξαν επίσης δακρυγόνα σε ανθρώπους που βρίσκονταν στους καταυλισμούς από σκηνές οι οποίες έχουν ξεφυτρώσει κατά μήκος των συνόρων, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Επι ποδός η ασφάλεια για τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ

«Δρακόντεια» τα μέτρα ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ υπό το φόβο επεισοδίων καθώς, η σημερινή τελετή εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας που συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για την 70στή επέτειο της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, αναμένεται να πυροδοτήσει νέα ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ήδη, το μεσημέρι της Δευτέρας ο απολογισμός των συγκρούσεων φθάνει τους 16 νεκρούς, ενώ πάνω από πεντακόσιοι είναι οι τραυματίες: Τουλάχιστον 35 από αυτούς έχουν τραυματισθεί από σφαίρες.

Απουσία του Ντόναλντ Τραμπ θα δοθεί το πράσινο φως για την λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Από την πλευρά τους, οι Παλαιστίνιοι καλούν σε μποϋκοτάζ της σημερινής πανηγυρικής εκδήλωσης.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Τζον Σάλιβαν. Το παρών στα εγκαίνια θα δώσουν η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, περιφερειακά της πρεσβείας, θα παραταχθούν μονάδες των αρχών ασφαλείας ενώ παράλληλα έχουν εγκατασταθεί κάμερες εσωτερικού κυκλώματος για καλύτερο έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.

Τον Δεκέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναγνωρίσει με μονομερή απόφαση την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του ισραηλινού κράτους κάνοντας πράξη μια από τις προεκλογικές του υποσχέσεις.

Εκρηκτική προμηνύεται η εβδομάδα

Η εβδομάδα προμηνύεται εκρηκτική καθώς,από χθες δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας,την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα έκρηξη της βίας.

Οι ΗΠΑ εγκαινιάζουν σε πανηγυρικό κλίμα την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ με τους Ισραηλινούς να γιορτάζουν την 70η επέτειο από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948. Οι Παλαιστίνιοι θυμούνται τη «Νάκμπα», την «καταστροφή» που αντιπροσωπεύει για εκείνους η δημιουργία του Ισραήλ.

Στις 14 Μαΐου του 1948, ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ.Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου,Δαβίδ Μπεν Γκουριόν διάβασε την ιδρυτική διακήρυξη του κράτους του Ισραήλ, ενώπιον 250 ατόμων στο Μουσείο του Τελ Αβίβ. Για τους Εβραίους της διασποράς ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη «Γη της Επαγγελίας»,ύστερα από εξορία χιλιάδων ετών. Για τους Άραβες, που αποτελούσαν την πλειονότητα των κατοίκων της Παλαιστίνης, ήταν η «Ημέρα της Καταστροφής» («Nakba»), η δική τους Έξοδος από τα πάτρια εδάφη.

Το Ισραήλ ξεκίνησε από χθες τις εορταστικές εκδηλώσεις. Στη δεξίωση που παρατέθηκε χτες στο υπουργείο Εξωτερικών με οικοδεσπότη τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένζαμιν Νετανιάχου, το παρών έδωσε η κόρη και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, ισραηλινής καταγωγής, Τζάρεντ Κούσνερ.

Εκτός από τον Τραμπ, απόντες θα είναι και οι περισσότεροι απεσταλμένοι ξένων κρατών στη χώρα,σε μία ένδειξη έλλειψης συναίνεσης παγκοσμίως για την αμερικανική απόφαση.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, 500 άτομα θα στελεχώσουν την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ.

Οι πινακίδες που γράφουν «Αμερικανική Πρεσβεία» είναι στημένες από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι πινακίδες,γραμμένες στα αγγλικά, τα εβραϊκά και τα αραβικά, τοποθετήθηκαν από εργάτες κοντά στην τοποθεσία όπου βρίσκεται το κτίριο του αμερικανικού προξενείου, στη νότια Ιερουσαλήμ, το οποίο θα στεγάσει την πρεσβεία που μετακομίζει σήμερα επισήμως από το Τελ Αβίβ.

Την 6η Δεκεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή των Παλαιστινίων ανακοινώνοντας ότι αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία εκεί από το Τελ Αβίβ. Παράλληλα ανακοίνωσε την μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ αφήνοντας άφωνη την διεθνή κοινή γνώμη. Μέσα στους επόμενες μήνες στα παλαιστινιακά εδάφη δεκάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένζαμιν Νετανιάχου προέτρεψε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ουάσιγκτον.

«Μεταφέρετε τις πρεσβείες σας στην Ιερουσαλήμ διότι είναι το σωστό που πρέπει να κάνετε», επεσήμανε ο επικεφαλής του ισραηλινού κράτους. «Μεταφέρετε τις πρεσβείες σας στην Ιερουσαλήμ διότι αυτό θα δώσει ώθηση στην ειρήνη και για αυτό ακριβώς δεν μπορείτε να βασίσετε την ειρήνη σε θεμέλια ψεμάτων».

Απόντες στα εγκαίνια οι περισσότεροι εκπρόσωποι χωρών που προσκλήθηκαν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι και οι 86 χώρες με διπλωματικές αποστολές στη χώρα προσκλήθηκαν στην εκδήλωση,ωστόσο μόνο οι 33 επιβεβαίωσαν ότι θα παραστούν. Μεταξύ αυτών, οι εκπρόσωποι από τη Γουατεμάλα και την Παραγουάη που θα ανοίξουν τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ αργότερα αυτόν τον μήνα. Επιπλέον,παρόντες είναι εκπρόσωποι από την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, ενώ αισθητή είναι η απουσία εκπροσώπων πολλών χωρών της δυτικής Ευρώπης.

«Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει η πρωτεύουσα του Ισραήλ όποια κι αν είναι η ειρηνευτική συμφωνία που φαντάζεστε» επέμεινε κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.«Κατά τραγικό τρόπο, η αμερικανική κυβέρνηση επέλεξε να συμμεριστεί τις αξιώσεις περί αποκλειστικότητας του Ισραήλ για μια πόλη που υπήρξε ιερή για όλες τις θρησκείες» ανακοίνωσε από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στις ΗΠΑ.Η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας «δίνει ζωή σε μια θρησκευτική διαμάχη αντί της αξιοπρεπούς ειρήνης», υπογράμμισε.

Ένας από του βασικούς ομιλητές στην τελετή των εγκαινίων θα είναι ένας Βαπτιστής πάστορας που έχει κάνει εμπρηστικές δηλώσει όπως: «Όλοι οι Εβραίοι θα πάνε στην κόλαση».

Όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz»,ο Ρόμπερτ Τζέφρις,που εδρεύει στο Ντάλας,έχει χαρακτηρίσει το Ισλάμ «ως αίρεση από το λάκκο της κόλασης», ενώ επιτίθεται επίσης στους Μορμόνους και την «διαστροφή» της ομοφυλοφιλίας.Ο Τζέφρις έχει εκφράσει πολλές φορές το μίσος του για τους Μουσουλμάνους,τους Μορμόνους και τους ομοφυλόφιλους, γράφει το δημοσίευμα.

«Αστακός» η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα κινητοποιήσει χίλιους αστυνομικούς προκειμένου να προφυλάξει την πρεσβεία και τη γύρω περιοχή, όπου δεσπόζουν αφίσες με το σύνθημα «Τραμπ Κάνε το Ισραήλ Σπουδαίο Ξανά» (Trump Make Israel Great Again).

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης ενισχυθεί εντός και περιμετρικά των παλαιστινιακών εδαφών. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τον αριθμό των μάχιμων μονάδων του γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη. Ήδη στις διαδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει σήμερα, έχουν σκοτωθεί δύο Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί σχεδόν 30.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φοβούνται ότι, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, οι Παλαιστίνιοι θα ενισχύσουν το μέτωπο διαμαρτυρίας. Ένδειξη του τεταμένου κλίματος, Εβραίοι που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φώναζαν «ο λαός του Ισραήλ είναι ζωντανός» συνεπλάκησαν με Παλαιστίνιους φρουρούς στην πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ. Τους απομάκρυναν Ισραηλινοί αστυνομικοί.

Λαφαζάνης-Ήσυχος-Φλαμιάτος στην Βηρυτό για αντιϊμπεριαλιστικό δημοκρατικό φιλειρηνικό μέτωπο λαών και πολιτικών δυνάμεων της περιοχής

Αντιπροσωπεία της ΛΑ.Ε. με τον Παναγ. Λαφαζάνη στην Βηρυτό

Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Ενότητας με επικεφαλής τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, Γραμματέα του Π.Σ. της ΛΑ.Ε., και τους Κώστα Ήσυχο και Διον. Φλαμιάτο , μέλη του Π.Σ. της Λαϊκής Ενότητας, αναχώρησαν σήμερα για την Βηρυτό.

Η αντιπροσωπεία της ΛΑ.Ε. σε μια πολύ κρίσιμη φάση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, κατά την οποία οι ΗΠΑ και τα γεράκια του Ισραήλ ανάβουν φωτιές πολέμου, θα έχει συναντήσεις με κόμματα, οργανώσεις και προσωπικότητες του Λιβάνου αλλά και εκπροσώπους χωρών της περιοχής, τα οποία με την δική τους ιδιαιτερότητα το καθένα μάχονται τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους σιωνιστές του Ισραήλ.

Μαζί με την αντιπροσωπεία της ΛΑ.Ε. θα βρεθούν στον Λίβανο, με το δικό τους ιδιαίτερο στίγμα και οι αγωνιστές Βαγγέλης Πισσίας, συντονιστής για την Διεθνή Πρωτοβουλία για την ειρήνευση στη Συρία (IPIS)  και o Μιχάλης Τικτόπουλος, μέλος της Πρωτοβουλίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ

Ο Παν. Λαφαζάνης, αναφερόμενος στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΛΑ.Ε. στην Βηρυτό, τόνισε ότι «σήμερα όσο ποτέ είναι αναγκαίο ένα μεγάλο αντιϊμπεριαλισιτκό δημοκρατικό φιλειρηνικό μέτωπο όλων των λαών και πολιτικών δυνάμεων, που θα εκτείνεται από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειοι έως την Μέση Ανατολή, με στόχο να φράξει τον δρόμο στα επιθετικά σχέδια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, των γερακιών του Ισραήλ και όλων όσων άμεσα ή έμμεσα συμμαχούν μαζί τους ή επιδεικνύουν επεκτατικές διαθέσεις».

«Η ΛΑ.Ε», συνέχισε ο Παν. Λαφαζάνης, «αναλαμβάνει ενεργά πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση αυτού του μεγάλου αγωνιστικού αντιϊμπεριαλιστικού δημοκρατικού φιλειρηνικού μετώπου στην περιοχή, η σύσταση του οποίου αποτελεί την μεγάλη ελπίδα για την διάσωση της ειρήνης στον περίγυρο μας και τον κόσμο, για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της ευρύτερης  ζώνης μας, την απελευθέρωση κατεχόμενων εδαφών, όπως της Παλαιστίνης και της Βόρειας Κύπρου, και ιδιαίτερα για την απελευθέρωση, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την δημοκρατία ,την πρόοδο και την ισότιμη συνεργασία όλων των λαών της περιοχής μας».

Η αδιαφορία στην εξουσία

Του Κώστα Κάππα*
Πηγή: artinews,gr

Αρχές δεκαετίας του 90. Δουλεύω στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Μια μέρα λαμβάνω ένα γράμμα με επίσημη επικεφαλίδα “Πρόεδρος Ιατρών Αλβανίας”. Παρά την δύσκολη κατάσταση της φίλης χώρας, το γράμμα με φούσκωσε από υπερηφάνεια. Ποιος είμαι εγώ να μου γράφει ο ίδιος ο Πρόεδρος των ιατρών μιας χώρας;

Η εξαιρετικά εκτενής επιστολή έλεγε τελικά με δύο λέξεις: “Αγαπητέ συνάδελφε, με τα γεγονότα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια, εμείς οι γιατροί έχουμε σοβαρή έλλειψη διεθνούς εμπειρίας σε νεώτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές. Γνωρίζουμε ότι στην Πάτρα, υπό την διεύθυνση του Καθηγητή κ. Β. Πρώιμου λειτουργεί ένα αγγλόφωνο πανευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα ακτινοβολιών. Θα σας παρακαλούσαμε, έστω για λίγες εβδομάδες να δεχθείτε και κάποιους Αλβανούς ιατρούς και ακτινοφυσικούς ως μαθητές σας”.

Άρχισα να οργανώνομαι, γιατί το θέμα απαιτούσε, όχι μόνο να πείσω τις Ελληνικές Αρχές, αλλά και συντονισμό επαφών από τον Διευθυντή της φοιτητικής λέσχης, έως το προξενείο μας στα Τίρανα για την έκδοση βίζας. Επισκέφθηκα σε λίγες ημέρες ό,τι μύριζε εξουσία, κυβέρνηση, υπουργεία, τοπικές πολιτικές ηγεσίες με ένα επιχείρημα:

“Κύριοι Πολιτικοί, τώρα που η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή στην γειτονική χώρα, εάν ο κάθε Οργανισμός (Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Βιομηχανία, Τέχνη, κ.α.) φροντίσει μεθοδικά να βοηθήσει με ό,τι τρόπο μπορεί, να ορθοποδήσει η Αλβανία, αυτό θα το εισπράξουμε πολιτικά αργότερα. Στην δική μας περίπτωση, εάν το καλοκαίρι προσκαλέσουμε 50–60 ιατρούς της ειδικότητός μας στην Πάτρα για ένα δίμηνο εντατικό πρόγραμμα διαλέξεων, θα μας στοιχίσει ελάχιστα: θα μείνουν στις εστίες των φοιτητών που αδειάζουν εκείνη την εποχή και θα σιτίζονται στην φοιτητική λέσχη με ελάχιστα χρήματα. Εμείς εξάλλου δεν ζητάμε δίδακτρα. Το κέρδος; Κάποιοι από τους αυτούς τους δυνητικά φιλέλληνες, με το πέρασμα του χρόνου, στατιστικά, θα γίνουν διευθυντές μονάδων, διοικητές νοσοκομείων, στελέχη της διοίκησης της υγείας, ίσως και υπουργοί. Ακόμη και οι απλοί ιατροί θα περνούν το μήνυμα στους ασθενείς τους για την φιλική στάση της χώρας μας στον τομέα αυτό.”.

Όπου απευθύνθηκα, με αντιμετώπισαν από βιαστικά, έως με πλήρη αδιαφορία.

Ύστερα από δύο μήνες μου ξανάγραψε ο Πρόεδρος: “Αγαπητέ κ. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις προσπάθειές σας και το αληθινό ενδιαφέρον σας για εμάς. Μην συνεχίσετε, δεν πειράζει, βρέθηκε λύση. Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 12μηνες υποτροφίες εκπαίδευσης σε  όσους  Αλβανούς ιατρούς το επιθυμούν, για ένα έτος στην Κωνσταντινούπολη, σε χρόνο που θα καθορίσουν οι ίδιοι”.

Από τότε έπαψα να αναρωτιέμαι για την φιλοτουρκική στάση της αλβανικής ηγεσίας. Αφήνω την απορία σε εκείνους τους πολιτικούς που είχα συναντήσει και τους είχα θέσει το θέμα και με κοίταγαν ενοχλημένοι…

*Ο Κώστας Κάππας είναι καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Απαγόρευση συμμετοχής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας στις πρόωρες εκλογές από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο

Πηγή: sol.org.tr

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας απαγόρευσε τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας (ΤΚΡ) στις πρόωρες εκλογές της 24ης Ιουνίου. Την ίδια τύχη επεφύλαξε και για αριστερές δυνάμεις όπως το ÖDP και το EMEP. To Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι μόνο 10 κόμματα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εκλογές, ανάμεσά τους το φασιστικό κόμμα Ιγί, αφότου 15 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού (Κεμαλικού) κόμματος έγιναν μέλη του για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις εκλογές.

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο γ.γ Κεμάλ Οκουγιάν, δήλωσε ότι στις 23 Απρίλη θα καταθέσει γραπτή ένσταση στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Υπογράμμισε ότι το το ΤΚΡ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Συμβούλιο και δήλωσε πως “Οι δικηγόροι του κόμματός μας θα παρουσιάσουν την ένστασή μας με όλες τις αποδείξεις και τα ντοκουμέντα στο ΑΕΣ”. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης δηλώνει αποφασισμένος οι Τούρκοι κομμουνιστές να συνεχίσουν τον αγώνα τους: “Η απόρριψη της ένστασής μας θα είναι μια παρανομία στην οποία έχουμε συνηθίσει και στην οποία ποτέ δε θα υποκύψουμε. Σίγουρα θα το κυνηγήσουμε. Θα φέρουμε τη φωνή του σοσιαλισμού στην εκλογική ατζέντα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αναφερόμενος στους 15 κεμαλικούς βουλευτές που μπήκαν στο φασιστικό κόμμα, δήλωσε: “Δεν μας εκπλήσσει καθόλου, το περιμέναμε. Συμμαχίες κομμάτων που δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές είναι φυσιολογικές, χρήσιμες μάλιστα. Κι όμως, για άλλη μια φορά θα φανεί πως δεν είναι προς όφελος του λαού. Ως ΤΚΡ είχαμε πει πριν ένα χρόνο πως υπήρχε σχέδιο που περιλάμβανε συνένωση του Κόμματος Ιγί, του Ρεπουμπλικανικού και άλλων κομμάτων. Ο Ερντογάν ίσως ηττηθεί μέσω τέτοιων σχεδίων, αλλά ο λαός δεν μπορεί ποτέ να νικήσει έτσι. Σύντομα όλοι θα καταλάβουν γιατί μιλάμε με τόση σαφήνεια.” Τονίζοντας πως σύντομα το κόμμα θα βγάλει εκτενή ανακοίνωση για τις επικείμενες εκλογές, ο Οκουγιάν πρόσθεσε ότι διαρκώς ανοίγουν νέα κομματικά γραφεία. Ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός όσων λένε πως “το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει” αυξάνεται ραγδαία.