Κατηγορία: Δράσεις επιτροπών Λαϊκής Ενότητας

Δελτίο Τύπου της επιτροπής ΛΑΕ του ΕΚΑΒ.

ekavpic

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ με πρόσφατο Δελτίο Τύπου γνωστοποίησε ότι η  έλλειψη ασθενοφόρων  έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν  27 κλειστοί τομείς μόνο στην Αττική με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις  διακομιδών, επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων και τελικά απαξίωση του ΕΚΑΒ. Ενώ το Υπουργείο γνωρίζει τα δεδομένα αυτά που ουσιαστικά πλήττουν τα αδύναμα στρώματα της κοινωνίας (αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται) το μόνο που κάνει είναι να καταναλώνεται σε αναδιαρθρώσεις  και μετατάξεις .

Η απαξίωση του ΕΚΑΒ βοηθάει μόνο στην εκπλήρωση των μνημονιακών υποχρεώσεων και στην κατάργηση της αυτοτέλειας του. Η αναδιάρθρωση ή κατάργηση (κάνεις δεν έχει εξηγήσει ποια ακριβώς είναι) επιχειρείται  ώστε να κουκουλωθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικά μέσα, να υποβαθμιστούν τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού  και στο τέλος να παραδοθεί σημαντικό κομμάτι των διακομιδών σε ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία ήδη καρπώνονται την αδυναμία του ΕΚΑΒ  και παράνομα χρεώνουν υψηλά ποσά για διακομιδές ασθενών.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τις ενέργειες και ανακοινώσεις των εργαζόμενων που εκφράζουν την αγωνία τους καθώς ο γερασμένος στόλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις  του ΕΚΑΒ και εγκυμονεί κινδύνους για τους ίδιους και τους ασθενείς. Ερωτηματικά γεννά η μη ολοκλήρωση  διαγωνισμών  για την προμήθεια ασθενοφόρων που εκκρεμούσε από το 2007 και συγκεκριμένα:

 Α. Γιατί ενώ  έχει προχωρήσει η αγορά 90 ασθενοφόρων, εκκρεμεί για τα υπόλοιπα 96,  και παραπέμπεται στις καλένδες ενώ υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις επί ενστάσεων;

 Β. Γιατί καθυστερεί η απόκτηση 96 ασθενοφόρων για άλλες περιφέρειες της Ελλάδας ενώ υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις;

Γ. Ποιους συμφέρει να μην αποκτήσει τώρα ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ αν όχι όσους προσβλέπουν να υφαρπάξουν το έργο που επιτελεί  και όσους καρπώνονται τα κέρδη από  πωλήσεις ανταλλακτικών; Σημειώνουμε ότι το κόστος των ανταλλακτικών που αγοράσθηκαν τα έτη 2014/2015 για τα γερασμένα ασθενοφόρα, ισοδυναμεί με την αγορά 90 νέων ασθενοφόρων!!!

Δ. Μήπως η  υποβάθμιση του έργου του ΕΚΑΒ, προωθείται συνειδητά όπως προκύπτει κι από την τροπολογία Κουρουμπλή, που καθορίζει το έργο του προσωπικού του ΕΚΑΒ που είναι συγκεκριμένο και εξειδικευμένο να υλοποιηθεί από προσωπικό των ΟΤΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος, που όμως δεν έχουν την γνώση εξειδικευμένου διασώστη;

Σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση του προσφυγικού, την κατασκευή των HotSpots και των κέντρων μετεγκατάστασης προσφύγων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία  μαθηματικά οδηγούμαστε στους επόμενους μήνες σε εμφραγματική κατάσταση και αδυναμία ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ. Ούτε ο Ελληνικός λαός θα έχει τις υπηρεσίες που δικαιούται ούτε το ΕΚΑΒ θα μπορεί να συμπαρασταθεί στις ανάγκες των προσφύγων.

Μέσα σε αυτό το τοπίο στην ομίχλη που οδηγούν το ΕΚΑΒ η Λαϊκή Ενότητα εκφράζει :

  • Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ με τον αναγκαίο αριθμό ασθενοφόρων ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του λαού.
  • την απαίτηση της ο δοκιμαζόμενος λαός να έχει την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και τις υπηρεσίες διακομιδής που δικαιούται και που δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του και το μειωμένο εισόδημα του
  • την υποστήριξη της στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ,
  • την με κάθε τρόπο συνδρομή της ώστε το έργο που επιτελεί το ΕΚΑΒ να παραμείνει στα χέρια του εξιδεικευμένου προσωπικού του, να μην επικρατήσουν οι μεθοδεύσεις παραχώρησης του έργου αυτού σε μη κατάλληλες δομές (βλέπε τροπολογία Κουρουμπλή)
  • την αμέριστη συμπαράσταση της ώστε να περιφρουρηθούν τα εργασιακά και επαγγελματικά τους δικαιώματα ενάντια σε κάθε μνημονιακή απαίτηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΒ

Μαζική συγκέντρωση για το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

top2

Του Αλέξη Λιοσάτου
Πηγή: rproject.gr

Μια από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στην ιστορία της Κοζάνης πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 9/12 στην Κοζάνη, για τα τεράστια κι ολοένα αυξανόμενα προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Στη συ­γκέ­ντρω­ση κά­λε­σαν τις προη­γού­με­νες μέρες δε­κά­δες φο­ρείς, πε­ρι­φε­ρεια­κή και δη­μο­τι­κές αρχές, το ερ­γα­τι­κό κέ­ντρο και το το­πι­κό πα­ράρ­τη­μα της ΑΔΕΔΥ, σω­μα­τεία ερ­γα­ζο­μέ­νων και επαγ­γελ­μα­τιών και κόμ­μα­τα, με τους ερ­γα­ζό­με­νους που είχαν συν­δι­κα­λι­στι­κή κά­λυ­ψη να κα­λύ­πτο­νται από στάση ερ­γα­σί­ας και τα πε­ρισ­σό­τε­ρα μα­γα­ζιά να μέ­νουν κλει­στά.

Εκτός από το προ­σω­πι­κό του νο­σο­κο­μεί­ου δυ­να­μι­κό παρόν δώ­σα­νε πολ­λές εκα­το­ντά­δες μα­θη­τές και μα­θή­τριες, οι συμ­βα­σιού­χες κα­θα­ρί­στριες του Δήμου, ενώ πλαι­σιώ­θη­καν από πολ­λούς ακόμα εκ­προ­σώ­πους και πανό συλ­λο­γι­κο­τή­των, όπως «Σπάρ­τα­κος», ΕΛΜΕ, σύλ­λο­γος κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών, σύλ­λο­γος γο­νέ­ων, σύλ­λο­γος καρ­κι­νο­πα­θών, ια­τρι­κός , φαρ­μα­κευ­τι­κός και οδο­ντια­τρι­κός σύλ­λο­γος και πολ­λοί άλλοι.

Πάνω από 7000 πο­λί­τες συ­γκε­ντρώ­θη­καν, ενώ οι διορ­γα­νω­τές φρό­ντι­σαν να μην κου­ρά­σουν πολύ με ομι­λί­ες ώστε να διευ­κο­λύ­νουν τον κόσμο να συμ­με­τέ­χει στη δια­δή­λω­ση, κάτι που εκ­φρά­στη­κε πλειο­ψη­φι­κά.

Ήταν άλλη μια έν­δει­ξη ότι ο κό­σμος «τρα­βά­ει», ότι υπάρ­χει η διά­θε­ση για συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση αρκεί να εν­θαρ­ρυν­θεί για να εκ­φρα­στεί.

Το πρό­βλη­μα είναι οι ηγε­σί­ες που κάθε φορά μετά από τόσο μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις (όπως πχ αυτές που έγι­ναν προ διε­τί­ας σε Πτο­λε­μα­ΐ­δα και Κο­ζά­νη για τη ΔΕΗ ή πα­λιό­τε­ρα για το Μπο­δο­σά­κειο νο­σο­κο­μείο) φρο­ντί­ζουν να μη δώ­σουν συ­νέ­χεια και …πα­ρα­πά­ρου­με αέρα.

Στα θε­τι­κά της συ­γκέ­ντρω­σης η πα­ρου­σία του ΚΚΕ , που αι­σθάν­θη­κε τη δυ­να­μι­κή κι απο­φά­σι­σε να μη δια­χω­ρι­στεί όπως έκανε πα­λιό­τε­ρα σε αντί­στοι­χες πε­ρι­πτώ­σεις. Μια τέ­τοια στάση («μαζί και χώρια», κοινή δράση και δια­κρι­τό­τη­τα) είναι κα­λο­δε­χού­με­νη και απα­ραί­τη­το είναι να την κρα­τή­σει και στη συ­νέ­χεια.

Δυ­να­μι­κή πα­ρου­σία με νε­ο­λαία είχε το μπλοκ της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, ενώ  δυ­νά­μεις της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας μοι­ρά­σα­με την ανα­κοί­νω­ση που συ­νέ­δεε τα προ­βλή­μα­τα του νο­σο­κο­μεί­ου με τα μέτρα που έρ­χο­νται στο ασφα­λι­στι­κό, με τα μνη­μό­νια και την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή.

Γιατί κι από αυτή τη δια­δή­λω­ση δεν έλει­ψαν οι προ­σπά­θειες να απο­πο­λι­τι­κο­ποι­η­θεί το κλίμα, να πε­ρά­σει το «όλοι μαζί εί­μα­στε εδώ μόνο για το θέμα της Υγεί­ας» και να υπο­βαθ­μι­στεί η πα­ρου­σία κομ­μά­των που «χω­ρί­ζουν τον κόσμο». Σε αυτήν την προ­σπά­θεια χαι­ρέ­τη­σε πρώ­τος τη συ­γκέ­ντρω­ση ο …μη­τρο­πο­λί­της.

Όμως βια­στές και θύ­μα­τα, κρά­τος και λαός δεν εί­μα­στε όλοι μαζί!

Τα συν­θή­μα­τα του κό­σμου διεκ­δι­κού­σαν λεφτά για την Υγεία, λεφτά για τα Νο­σο­κο­μεία, για προ­σλή­ψεις, για το ασφα­λι­στι­κό. Και είναι πολύ συ­γκε­κρι­μέ­νοι οι υπαί­τιοι, δεν πα­λεύ­ου­με «όλοι μαζί» όπως «δεν τα φά­γα­με όλοι μαζί». Είναι σαφές!

Και δεν είναι τυ­χαίο ότι η προ­κή­ρυ­ξη της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας έγινε ανάρ­πα­στη.

Όλοι μαζί λοι­πόν να απο­κρού­σου­με την επί­θε­ση κυ­βέρ­νη­σης , κε­φα­λαί­ου και δα­νει­στών, για να υπε­ρα­σπι­στού­με την Υγεία, την Παι­δεία, τα σπί­τια  μας, τα δι­καιώ­μα­τά μας, τις ζωές μας. Να ορ­γα­νώ­σου­με από τώρα τους επό­με­νους σταθ­μούς της αντί­στα­σης!

Εκδήλωση των επιτροπών ΛΑΕ των ΨΝΑ και όμορων Δήμων για το ασφαλιστικό.

176750-176229-14332985

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΛΑΕ, η επιτροπή ΛΑΕ των ΨΝΑ Δαφνί και Δρομοκαΐτειο, μαζί με τις επιτροπές Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας, διοργανώνουν σήμερα 30 Νοεμβρίου στις 8 μμ, λαϊκή συνέλευση με θέμα το ασφαλιστικό.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Γιάννης Ρίτσος, με κεντρικούς εισηγητές τον Δημήτρη Στρατούλη και τον Γιώργο Ρωμανιά.