Κατηγορία: Εργασιακά

Με ηλεκτρονικές κάρτες ο έλεγχος πλέον της παρουσίας του προσωπικού στο Δημόσιο

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Την εφαρμογή ηλεκτρονικών καρτών για την τήρηση του ωραρίου παρουσίας του προσωπικού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες επιβάλλει με εγκύκλιό του το υπ. Εσωτερικών.Στην εγκύκλιο που εξέδωσε με τίτλο «Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.» αναφέρει ότι  «προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας με κατά το δυνατόν ενιαίο τρόπο για το σύνολο των υπαλλήλων, επιβάλλεται  η  καθιέρωση  ενιαίου  συστήματος  ελέγχου  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό –ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου.»

Όλη η εγκύκλιος εδώ

Τι ισχύει για τις αναρρωτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων

Δείτε παρακάτω τι ισχύει για τις αναρρωτικές άδειες
των δημοσίων υπαλλήλων

στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (νόμος 3528/2007)
με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις.

Αναδημοσίευση από την σελίδα της Αγωνιστικής Κίνησης Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Άρθρο 54

Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας

 1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 3731/2008 και ισχύει από 23/12/2008

 1. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.
 2. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.
 3. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Σχετικό: το άρθρο 20 παρ.9 περ.β΄ και γ` Ν.4019/2011,ΦΕΚ Α 216/30.9.2011

Άρθρο 55

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4210/2013 και ισχύει από 21/11/2013

 1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ΄ ανώτατο όριο.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4210/2013 και ισχύει από 21/11/2013

 1. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ΄ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4210/2013 και ισχύει από 21/11/2013

 1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4210/2013 και ισχύει από 21/11/2013

 1. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ΄ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 2 ΝΟΜΟΣ 4210/2013 και ισχύει από 21/11/2013

Άρθρο 56

Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας

 1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
 2. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.
 3. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ΄ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστο ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 4210/2013 και ισχύει από 21/11/2013

 1. Αδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράταση της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον έναν (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 2. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να ζητήσει με ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.
 3. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ` εξαίρεση χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού.
 4. Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

8.Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.

 1. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει Προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει Προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.
 2. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή.

Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.

 1. Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.
 2. Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.
 3. Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη χορήγηση εν όλω ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγηση της διαπιστώνεται βαρεία αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου.
 4. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ` οίκον ασθένειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.

Σωματείο ΨΝΑ: Ο εργασιακός μεσαίωνας για τις καθαρίστριες στο ΨΝΑ συνεχίζεται

Ο εργασιακός μεσαίωνας για τις εργαζόμενες καθαρίστριες στο ΨΝΑ (Δαφνί) συνεχίζεται. Ο απερχόμενος Διοικητής Θεοχάρης Αθανάσιος λίγο πριν κουνήσει το μαντήλι του αποχαιρετισμού και με την ψήφο του νέου Δ.Σ. προχώρησε σε κατακύρωση του διαγωνισμού στην καθαριότητα σε επόμενο εργολάβο, χωρίς :

Να παρουσιάσει στο Δ.Σ. ως όφειλε την οικονομοτεχνική μελέτη που είχε ζητηθεί και είχε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την 8η / 20-3-2019 απόφαση του Δ.Σ., ώστε να έχουν άποψη τα μέλη αν ήταν συμφέρουσα για το Δημόσιο οι προσλήψεις με ατομικές συμβάσεις (ΣΟΧ) ή όχι

Να λάβει υπόψιν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

(C-260/2017) που δίνει την δυνατότητα σύναψης ατομικών συμβάσεων προς το συμφέρον του Δημοσίου

Να λάβει υπόψιν ότι οι εργαζόμενες καθαρίστριες καταγγέλλουν στο Σωματείο ότι αμείβονται με 300 έως 350€ μηνιαίως ενώ εργάζονται 36 ώρες εβδομαδιαίως

Να λάβει υπόψιν ότι 70 και πλέον Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα έχουν εκδιώξει τους εργολάβους με οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο αλλά και για τους εργαζόμενους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την εκδίωξη των εργολαβικών εταιριών από το ΨΝΑ

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ                        Ι. ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Επειδή αρκετοί εργαζόμενοι αναζητούν τις ρυθμίσεις του υπαλληλικού κώδικα δείτε τον επικαιροποιημένο και κωδικοποιημένο με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/152582/nomos-3528-2007

Στη Βουλή ρύθμιση για παράταση των ατομικών συμβάσεων υπό προϋποθέσεις

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Την δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες των ατομικών συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του έτους καθώς και την άρση της απαγόρευσης υπογραφής νέων συμβάσεων μετά τις 31-12-2019 προβλέπει ρύθμιση που περιέχεται σε νομοσχέδιο «σκούπα» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η παράταση αυτών των συμβάσεων θέτει ως προϋπόθεση την υποχρέωση των Νοσοκομείων και γενικότερα των μονάδων υγείας να έχουν καταθέσει αίτημα στο ΑΣΕΠ μέχρι τις 31-12-2019 για την έκδοση ανακοίνωσης που θα προκηρύσσει θέσεις για νέες ατομικές συμβάσεις.

Δείτε τη σχετική ρύθμιση

Για δες ποιοι μιλούν για αξιοκρατία στα Νοσοκομεία!

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Σαράντα οχτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο υπογράφοντα τον πρώην Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, κατέθεσαν ερώτηση και αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς τον Βασίλη Κικίλια, ζητώντας του να προσκομίσει στη Βουλή τα βιογραφικά των διοικητών, καθώς και τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης με τις αιτιολογούμενες εισηγήσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι ερωτώντες βουλευτές, ισχυρίζονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πίνακες προσώπων από τους οποίους απουσιάζουν οι τεχνοκράτες των υπηρεσιών υγείας και υπέρ-εκπροσωπούνται κομματικά στελέχη και πολιτευτές της ΝΔ και καταγγέλλοντάς την για εδραίωση σκληρού πελατειακού κράτους στο ΕΣΥ,  που πλήττει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία με στόχο την απαξίωση της δημόσιας περίθαλψης.

Είναι εντυπωσιακό ότι μιλούν για αποκοματικοποίηση του κράτους και αξιοκρατία στα Νοσοκομεία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που στα τεσσεράμισι χρόνια που ήταν κυβέρνηση έγιναν τα παρακάτω:

 1. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2015 πρότεινε διαφορετικό μοντέλο διοίκησης στα Νοσοκομεία, όταν έγινε κυβέρνηση επέλεξε τις διοικήσεις εφαρμόζοντας το νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Οι επιλογές των διοικήσεων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγιναν με  αδιαφάνεια, αφού ουδέποτε δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μόρια των επιτυχόντων και των αποτυχόντων διοικητών (αν υπήρχαν). Το μόνο που δόθηκε στη δημοσιότητα τότε ήταν τα βιογραφικά των επιτυχόντων, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ το 2012. Δεν δημοσιοποιήθηκε όμως ποτέ κανένας πίνακας μορίων επιτυχόντων και αποτυχόντων,ενώ το 2015 υπήρξαν περιπτώσεις διαμαρτυριών υποψηφίων που ποτέ δεν κλήθηκαν στην περιβόητη συνέντευξη της σχετικής επιτροπής. Ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκε κανένα πρακτικό της επιτροπής που απλά εισηγήθηκε στους υπουργούς υγείας Ξανθό και Πολάκη κάποια ονόματα υποψηφίων, ενώ η επιλογή έγινε από τους Ξανθό και Πολάκη με κύριο κριτήριο τη αφοσίωση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξαν δεκάδες συνδικαλιστικά και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διορίστηκαν διοικητές Νοσοκομείων από τους Ξανθό και Πολάκη. Δείτε σχετικό παλαιότερο δημοσίευμα της σελίδας μας ΕΔΩ.
 2. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε για τέσσερα και πλέον έτη, στα δημόσια νοσοκομεία δεν έγιναν διαδικασίες κρίσεων για την επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών και δεν εφαρμόστηκε ο σχετικός νόμος του 2016 για τις κρίσεις. Αντίθετα οι διοικητές των Νοσοκομείων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνέχισαν αυτό που γινόταν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και προχώρησαν σε εκατοντάδες  τοποθετήσεις και αντικαταστάσεις προϊσταμένων και διευθυντών με μοναδικό κριτήριο το αν ήταν θετικά προσκείμενοι  στη διοίκηση και στην κυβέρνηση. Η ευνοιοκρατία και η αναξιοκρατία στην επιλογή της ιεραρχίας στα δημόσια Νοσοκομεία συνεχίστηκε και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε σχετικά παλαιότερα δημοσιεύματα  της σελίδας μας  ΕΔΩ και ΕΔΩ.
 3. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξαίρεσε το νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων Νοσοκομείων από τη διαδικασία της κινητικότητας στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η ρουσφετοκρατία στον κρίσιμο τομέα των μετατάξεων και μετακινήσεων νοσηλευτικού προσωπικού από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο. Ενώ υπήρχε πρόταση να υπάρξει νέο σύστημα μετατάξεων στα Νοσοκομεία με μοριοδότηση και διαφάνεια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν την υλοποίησε  και συνέχισε για ψηφοθηρικούς λόγους να κάνει προσωπικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτια) σε εκατοντάδες εργαζόμενους που είχαν την αγωνία της μετάταξης στον τόπο κατοικίας τους. Δείτε σχετικό παλιότερο δημοσίευμα της σελίδας μας  ΕΔΩ.
 4. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε τις τοποθετήσεις κομματικών και συνδικαλιστικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος  σε διάφορες θέσεις του κρατικού μηχανισμού χωρίς καμιά διαφάνεια και αξιοκρατία. Τοποθετήσεις με μοναδικό κριτήριο την αφοσίωση στις διοικήσεις των Νοσοκομείων και στην κυβέρνηση έγιναν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσοκομείων, σε διάφορες επιτροπές εξετάσεων και αλλού. Δείτε παλαιότερο σχετικό δημοσίευμα της σελίδας μας ΕΔΩ.

Η  ζοφερή πραγματικότητα που θέλουν να ξεχάσουν σήμερα οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η απαίτηση εφαρμογής των σκληρών μνημονιακών  μέτρων επέβαλε και επιβάλει την τοποθέτηση πειθήνιων υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης προκειμένου αυτά τα μέτρα να υλοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι τακτικές των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στην επιλογή διοικητών και στελεχών μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό, αφού επί της ουσίας αποτελούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος.

Δυστυχώς, όσο στη χώρα μας εφαρμόζονται στο χώρο της δημόσια υγείας (και γενικότερα) νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές συρρίκνωσης και απαξίωσης του δημόσιου τομέα, η αναξιοκρατία και η ρουσφετοκρατία στη δημόσια διοίκηση θα συνεχίζονται.Μοναδικός τρόπος να σταματήσουν αυτά, είναι η  ανατροπή των πολιτικών αυτών με συνεχείς αγώνες των εργαζομένων και του λαού.

Για τα «εργατικά ατυχήματα» και το θάνατο επικουρικού γιατρού

Ανοιχτή επιστολή του γιατρού καρδιολόγου Ηλία Σιώρα, προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και γενικού γραμματέα ΕΙΝΑΠ

Πηγή: ergasianet.gr

Δεν φτάνει που οδηγήσατε δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους γιατρούς και υγειονομικούς κάθε ειδικότητας στην ανεργία, στην απόγνωση, στη μετανάστευση, τώρα μ’ αυτές τις συνθήκες που ΕΣΕΙΣ φτιάξατε, ξεκάθαρα μας πετάτε στην αρρώστια, στην αναπηρία, στο θάνατο.

Θρηνούμε σήμερα το θάνατο ενός εκλεκτού συναδέλφου επικουρικού καρδιολόγου που αγόγγυστα πρόσφερε τις υπηρεσίες του στα ΤΕΠ του “Ευαγγελισμού”, νέου επιστήμονα και οικογενειάρχη που βασανιζόταν χρόνια τώρα από τον κίνδυνο της απόλυσης, όπως και τόσοι άλλοι.

Μόνο τις τελευταίες 15-20 μέρες νοσηλεύσαμε άλλους 8 εργαζόμενους του νοσοκομείου μας με βαριές παθήσεις:

 • 4 οξέα εμφράγματα (3 εργάτες, 1 γιατρός)
 • 1 βαριά καρδιακή ανεπάρκεια (εργάτης)
 • 1 εγκεφαλική αιμορραγία (νοσηλεύτρια)
 • 1 με λέμφωμα (νοσηλεύτρια)
 • 1 ασταθής στηθάγχη (νοσηλευτής)

Η νοσηρότητα θερίζει. Αμέτρητοι άλλοι συνάδελφοι νοσηλεύτηκαν με αυτά ή άλλα νοσήματα ή παρακολουθούνται. Κάποιοι ακόμη, δεν ξέρουν… Ο καρκίνος σαρώνει. Τα νοσήματα φθοράς του μυοσκελετικού συστήματος σακατεύουν. Η αρτηριακή υπέρταση και το burnout έχουν ρημάξει ουκ ολίγους. Και τι ειρωνεία! Ο συνάδελφος που σήμερα έχασε τη ζωή του από αιφνίδιο θάνατο και άλλοι 4 νοσηλευτές κι εργάτες, είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ! Ένας τους δεν τα κατάφερε. Οι 3 εργάτες συμβασιούχοι έπαθαν το έμφραγμα εν ώρα υπηρεσίας. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και άλλοι συνάδελφοι παλέψαμε γενναία και σώθηκαν.

ΕΣΕΙΣ που κυβερνήσατε και κυβερνάτε! Αφήστε στην άκρη τις υποκρισίες και τα παχιά ανέξοδα λόγια για τον “ηρωισμό” των υγειονομικών. Ξέρετε την κατάσταση με κάθε λεπτομέρεια. Για την ακρίβεια εσείς τη νομοθετήσατε, εσείς την εφαρμόζετε, εσείς υπογράφετε την καταδίκη μας. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

 • Φέρατε μόνιμο προσωπικό; (πάνω 800 λείπουν, από όλους τους κλάδους)
 • Πήρατε μέτρα να σταματήσετε το αίσχος της επαναλαμβανόμενης διπλοβάρδιας (πρωί – νύχτα/ απόγευμα – πρωί);
 • Δώσατε τα οφειλόμενα ρεπό στους ειδικευόμενους και όλο το προσωπικό; (>17.000 τα ρεπό που οφείλονται και τελικά …”χάνονται”!). Δώσατε μήπως τις κανονικές άδειες; Ακόμη οφείλονται οι άδειες του 2018, “δεν βγαίνει το πρόγραμμα”, λέτε συχνά.
 • Πήρατε μέτρα για το αίσχος των ράντζων, για τις επικίνδυνες συνθήκες στην ψυχιατρική, για τη βία ενάντια σε υγειονομικούς κ.λπ. Πήρατε μέτρα υγείας κι ασφάλειας σ’ αυτόν το χώρο που βρίθει παραγόντων κινδύνου;
 • Φέρατε μήπως γιατρούς Εργασίας και τεχνικούς Ασφάλειας, ΜΟΝΙΜΟΥΣ, να ελέγχουν και να αποφασίζουν για τα απαραίτητα μέτρα όπως οι δικοί σας νόμοι υποχρεώνουν;
 • Εντάξατε τους εργαζόμενους των νοσοκομείων που υπηρετούν σε άκρως επικίνδυνες κι ανθυγιεινές συνθήκες στα ΒΑΕ; Ή περιμένετε τάχα, να ευδοκιμήσει ο περιβόητος “διάλογος” ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για να …ενταχθούμε;
 • Υπακούσατε στις αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων -που δήθεν τα έχετε περί πολλού- να αποκαταστήσετε τους μισθούς στα επίπεδα του 2012;
 • Λειτουργήσατε νέες μονάδες, νέα χειρουργεία με ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό;
 • Ελέγξατε ίσως, γιατί καθυστερεί το ΚΕΣΥ μήνες και μήνες να εγκρίνει την επανέναρξη των εμβολισμών στις εγκεφαλικές αιμορραγίες; Μήπως για να πλουτίζουν τα ιδιωτικά κέντρα;

ΕΜΕΙΣ μπορούμε ως αύριο να ρωτάμε. Να θέτουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας και τα αμείλικτα αιτήματά μας. Είναι αυτή η δική μας φωνή, η προσφορά μας, η επιστημοσύνη μας που έχει αμαυρώσει ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ “ΕΙΝΑΙ”. Μαζί και τους επίορκους υγειονομικούς.

Έχει όμως λάμψει στο πρόσωπο των ασθενών μας που είναι οι πραγματικοί σύμμαχοί μας!

Με αυτούς θα συμπορευτούμε. ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ.

Δεν υποχωρούμε. Κρατάμε παρακαταθήκη στη δική μας καθημερινότητα, τις διδαχές του ζεύγους Κιουρί, του Γεώργιου Παπανικολάου, της Αμαλίας Φλέμινγκ, του Πέτρου Κόκκαλη και των γιατρών – νοσηλευτών ηρώων της Αντίστασης, του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Τσε Γκεβάρα και τόσων άλλων!

“Μην καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή”!

Αποκλειστικό: «Τρέχουν και δεν φτάνουν» για τους επικουρικούς γιατρούς!

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Το έγγραφο που στάλθηκε από την Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ προς τα νοσοκομεία ευθύνης της και δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα μας ygeionomikoi.gr, είναι αποκαλυπτικό για τον τρόπο που αντιμετώπισε η πολιτική ηγεσία του υπ. Υγείας το πρόβλημα που έχει προκύψει εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Την τελευταία στιγμή αναγκάζεται να τρέξει διαδικασίες που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από καιρό προκειμένου να μην μείνουν νοσοκομεία στον αέρα εξαιτίας των κενών που θα δημιουργηθούν από την απόλυση των επικουρικών γιατρών.

Όμως από τις εντολές που περιέχονται στο συγκεκριμένο έγγραφο προκύπτουν μια σειρά ζητήματα:

 1. Αναγνωρίζεται από την πλευρά της ΥΠΕ ότι το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται μέχρι την έλευση νέων επικουρικών υπερβαίνει την 30η Νοεμβρίου με αποτέλεσμα νοσοκομεία να κινδυνεύουν να έχουν προβλήματα στις εφημερίες των γιατρών και τη στελέχωση των κλινικών και των εργαστηρίων.
 2. Από το έγγραφο προκύπτει επίσης ότι για να γίνει η επαναπροκήρυξη των θέσεων των επικουρικών γιατρών απαιτείται τα νοσοκομεία να διαθέτουν ανάλογες πιστώσεις. Είναι όμως γνωστό ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πλειονότητα των Νοσοκομείων. Ακόμα και στην περίπτωση που εξασφαλιστούν πιστώσεις από την πλευρά του υπ. Υγείας ή των ΥΠΕ τότε χρειάζεσαι αναμόρφωση των προϋπολογισμών των συγκεκριμένων νοσοκομείων που είναι διαδικασία χρονοβόρα.
 3. Τέλος είναι σίγουρο ότι με αυτή τη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας των ήδη υπηρετούντων επικουρικών γιατρών αφού αυτό συναρτάται από τα αιτήματα που θα τεθούν από τα νοσοκομεία αλλά και την κατάταξη που θα έχουν αυτοί στις λίστες των επικουρικών που υπάρχουν στις ΥΠΕ.

Ενός κακού λοιπόν μύρια έπονται. Ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών επανειλημμένα έχουμε επισημάνει ότι    η πολιτική τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων ηγεσιών στο Υπ. Υγείας δεν είχε στόχο την κάλυψη των αναγκών με μόνιμο ιατρικό προσωπικό αλλά τη διατήρηση και διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Μια τακτική που δεν διασφάλιζε την συνέχεια και την σταθερότητα του συστήματος καθώς πέρα από όλα τα άλλα το προσωπικό αυτό καθημερινά φυλλοροούσε από τα νοσοκομεία αναζητώντας καλύτερους όρους αμοιβής και εργασίας.

Σωματείο Νοσοκομείου Άρτας: Όχι στην απόλυση των επικουρικών γιατρών

Με απόφασή του το υπουργείο Υγείας απολύει εκατοντάδες επικουρικούς ιατρούς, οι όποιοι αμειβόταν από προγράμματα ΕΣΠΑ, στις 30/11/2019. Το επικουρικό ιατρικό αλλά και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων στηρίζει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας μαζί με το λιγοστό μόνιμο και γερασμένο προσωπικό. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά και οι εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας δεν προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό στην υγεία. Το μόνο που κάνουν είναι χιλιάδες «τηλεοπτικές» προσλήψεις κάθε χρόνο.

Στο νοσοκομείο της Άρτας απολύονται τέλος Νοέμβριου δυο γιατροί μιας και λήγουν οι συμβάσεις τους , ένας επικουρικός ιατρός βιοπαθολογιας που υπηρετεί στην αιμοδοσία και ο ιατροδικαστής του νοσοκομείου. Δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους και δεν έχει γίνει καμία διαδικασία ουτως ώστε να έχουν προκηρυχτεί οι θέσεις τους. Το νοσοκομείο θα μείνει ακάλυπτο από καίριες ειδικότητες έως ότου προληφθούν νέοι, αν προσληφτούν και αν δεχτούν να έρθουν στην Άρτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακτινολογικό τμήμα όπου ενώ έχουν προκηρυχτεί θέσεις επικουρικού αλλά και μόνιμου ιατρικού προσωπικού, κανένας γιατρός δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα το τμήμα να λειτουργεί στα όρια της ασφάλειας.

Ζητάμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διοίκηση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας αλλά και το υπουργείο υγείας να ανανεώσει σήμερα κιόλας τις συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων γιατρών.

Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 27 Νοεμβρη.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Ένταξη στα ΒΑΕ
 • Αύξηση μισθών – Επέκταση, διπλασιασμός επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
 • Μονιμοποίηση εκτάκτων
 • Χρηματοδότηση – Στελέχωση
 • Αναδρομική Ρύθμιση Υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΕΙΝΑ: Απαιτούμε άμεση λύση στο οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Αιματολογικό του Αγίου Ανδρέα

Πηγή: ygeionomikoi.gr

Το οξύ πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες στο Αιματολογικό του Αγίου Ανδρέα είναι η προδιαγεγραμμένη κατάληξη χρόνιων αδιεξόδων, δημιουργώντας πρόσθετη ταλαιπωρία και επιβάρυνση στους ασθενείς που εξυπηρετεί το τμήμα.

Το τμήμα έχει μείνει πλέον με ένα μόνο γιατρό – τον Διευθυντή του τμήματος – και σε περιόδους άδειάς του, οι ασθενείς εξυπηρετούνται από συναδέλφους αιματολόγους του ΠΓΝΠ, οι οποίοι έχουν λάβει σχετικό «εντέλεσθε» από την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ.

Είναι απαράδεκτο , ενώ οι ανάγκες για  περίθαλψη στα Δημόσια νοσοκομεία αυξάνονται, την ίδια στιγμή η Πολιτεία να μην τα ενισχύει με μόνιμο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται προσωρινές λύσεις μετακίνησης. Κάθε άλλο παρά σεβασμό δείχνει η στάση αυτή απέναντι στους αιματολογικούς ασθενείς και τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπό αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Απαιτούμε από την 6η ΥΠΕ και την Διοίκηση του  «Αγίου Ανδρέα»  να δώσουν άμεση μόνιμη λύση προκηρύσσοντας τις δύο κενές οργανικές θέσεις του αιματολογικού τμήματος.