Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσκύνησε στην «Αγιά Σοφιά»…

aek

Του Αντώνη Νταβανέλου
Πηγή: rproject.gr

Το τελευταίο χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από τη μνημονιακή στροφή στις 13 Ιούλη, ήταν ότι το κόμμα θα πρωτοστατήσει στο μέτωπο «κατά της διαπλοκής». Δυστυχώς, τα νέα στον τομέα αυτό είναι εξίσου κακά με όσα έρχονται από την οικονομική – κοινωνική πολιτική. Εξερχόμενος από τη συνάντησή του με τη Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο λεγόμενος «ισχυρός ανήρ» της ΑΕΚ (όχι «πρόεδρος» ούτε «ιδιοκτήτης», μιας και υπάρχει το τυπικό ασυμβίβαστο, λόγω της εξίσου «γκρίζας» συμμετοχής του στην ιδιοκτησία του ΟΠΑΠ), δήλωσε απολύτως ευχαριστημένος και έτοιμος να μετονομάσει το γήπεδο της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια από «Αγιά Σοφιά» σε «Δούρου Αρένα»!

Η επι­δί­ω­ξη του Με­λισ­σα­νί­δη είναι σαφής: να απο­κτή­σει την κυ­ριό­τη­τα ενός γη­πέ­δου, το οποίο θα ανε­γερ­θεί πάνω σε οι­κό­πε­δο που πα­ρα­χω­ρεί το Δη­μό­σιο (με πα­ρα­χω­ρη­τή­ριο προς την Ερα­σι­τε­χνι­κή ΑΕΚ) και η ανέ­γερ­σή του θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί απο­κλει­στι­κά από το Δη­μό­σιο! Έστω και αν, τα 20 εκατ. ευρώ που διεκ­δι­κεί (ως πρώτη δόση) ο «ισχυ­ρός ανήρ» της ΑΕΚ, ανοί­γουν το δρόμο για τη μελ­λο­ντι­κή πα­ρα­χώ­ρη­ση των 200 εκατ. ευρώ από την Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής, προς χρη­μα­το­δό­τη­ση του «εκ­συγ­χρο­νι­σμού» πο­δο­σφαι­ρι­κών γη­πέ­δων των άλλων «ισχυ­ρών αν­δρών» άλλων ΠΑΕ…

Πριν από ένα χρόνο, αυτή η εξέ­λι­ξη θα έμοια­ζε αδια­νό­η­τη.

Όταν οι λι­βυ­κές αρχές βομ­βάρ­δι­σαν ένα «μυ­στή­ριο» τάν­κερ που προ­σέγ­γι­ζε «στη ζούλα» τις ακτές της Λι­βύ­ης, ο (τότε) διευ­θυ­ντής της «Αυγής» Νίκος Φίλης δεν δί­στα­σε να κα­το­νο­μά­σει τον Δ. Με­λισ­σα­νί­δη και να τον κα­ταγ­γεί­λει για λα­θρε­μπό­ριο πε­τρε­λαί­ου. Οι κα­ταγ­γε­λί­ες είχαν σαν απο­τέ­λε­σμα αγωγή εκ μέ­ρους του Με­λισ­σα­νί­δη (αλή­θεια, τι γί­νε­ται με αυτή την υπό­θε­ση;..) αλλά και ένα κύμα συ­μπα­ρά­στα­σης όλων των κε­ντρι­κών στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς τον Ν. Φίλη, που συν­δυα­ζό­ταν με προει­δο­ποι­ή­σεις ότι το «πάρτι» της λα­θρε­μπο­ρί­ας πε­τρε­λαιο­δει­δών θα λάβει αμέ­σως τέλος την επο­μέ­νη των εκλο­γών.

Όταν οι ιδιο­κτή­τες των πρα­κτο­ρεί­ων του ΟΠΑΠ επι­σκέ­φτη­καν (λίγες βδο­μά­δες πριν τις εκλο­γές της 25ης Ια­νουα­ρί­ου) τον Αλέξη Τσί­πρα, ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δή­λω­σε τότε την αντί­θε­σή του με την εγκα­τά­στα­ση «κου­λο­χέ­ρη­δων» στα πρα­κτο­ρεία του Ορ­γα­νι­σμού και προει­δο­ποί­η­σε ότι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΠΑΠ θα επα­νε­ξε­τα­στεί «από μη­δε­νι­κή βάση» την επο­μέ­νη της νίκης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Σε αυτά τα πλαί­σια, η Πο­λι­τι­κή Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τά­χθη­κε (κατά πλειο­ψη­φία) ενά­ντια στο συμ­βι­βα­σμό με τα σχέ­δια του Με­λισ­σα­νί­δη για το γή­πε­δο στη Ν. Φι­λα­δέλ­φεια, συν­δέ­ο­ντας την υπό­θε­ση της «Αγιάς Σο­φιάς» με τις υπο­θέ­σεις της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του ΟΠΑΠ αλλά και της μα­ζι­κής λα­θρε­μπο­ρί­ας στο χώρο των πε­τρε­λαιοει­δών. Αυτή τη γραμ­μή ακο­λου­θού­σαν άλ­λω­στε και τα μέλη της Π.Γ. που, ως ομι­λη­τές, συ­νέ­βα­λαν στο να σπά­σει η τρο­μο­κρα­τία ενά­ντια στην προ­ε­κλο­γι­κή κα­μπά­νια του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πέριξ της Ν. Φι­λα­δέλ­φειας.

Όμως την επο­μέ­νη των εκλο­γών άρ­χι­σε μια «βίαιη ωρί­μαν­ση» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και στα θέ­μα­τα αυτά:

(περισσότερα…)

Κυβέρνηση: Στροφή 180 μοιρών στην ενεργειακή πολιτική υπό τα αμερικάνικα χαμόγελα.

Στον κάλαθο των αχρήστων ο «ρωσικός» αγωγός
και οι διεκδικήσεις από τον ΤΑΡ.

Αγωγός

Του Τάσου Κρέκα
Πηγή: Iskra.gr

Όσο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν υπουργός ΠΑΠΕΝ δεχόταν ανελέητες επιθέσεις από τα μεγάλα και ληστρικά ιδιωτικά συμφέροντα καθώς και από τις ΗΠΑ και τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις στην ΕΕ για την ενεργειακή πολιτική του. Ειδικότερα, δεχόταν επιθέσεις για την επιμονή του στη δημόσια ιδιοκτησία και ακεραιότητα των ενεργειακών επιχειρήσεων της χώρας (ΔΕΗ, ΑΔΗΜΕ κλπ), για την πρωτοβουλία συμφωνίας κατασκευής αγωγού με ρώσικο φυσικό αέριο, για την διεκδίκηση αντισταθμιστικών και άλλων ωφελειών από τον διαδριατικό αγωγό με αζέρικο φυσικό αέριο, TAP ( η συμφωνία για τον οποίο δεν αφήνει κανένα οικονομικό όφελος στη χώρα μας), για την αντίθεσή του σε μια ενεργειακή ένωση της ΕΕ που θα ευνοούσε τις ισχυρότερες χώρες και τις πολυεθνικές της ενέργειας.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα μέσα ενημέρωσης, που έβαλαν για τα ενεργειακά θέματα κατά του Παν. Λαφαζάνη, τώρα χειροκροτούν την κυβέρνηση. Ο λόγος είναι απλός: η κυβέρνηση έχει κάνει στροφή 180 μοιρών στην ενεργειακή πολιτική της και αρχίζει να αποσπά τα θερμά αμερικάνικα χειροκροτήματα.

Από μια ενεργειακή πολιτική που είχε ως κατεύθυνση το εθνικό συμφέρον και ένα πολυδιάστατο προσανατολισμό επί Λαφαζάνη, η κυβέρνηση προσγειώνεται τώρα σε μια ενεργειακή πολιτική με αμερικάνικη βούλα.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό κείμενο του Χάρη Φλουδόπουλου από το capital.gr που είναι αποκαλυπτικό για τις νέες κυβερνητικές κατευθύνσεις.
(περισσότερα…)

Με την Όλγα Τρέμη… στο roof garden του «Μεγάλη Βρετανία».

(Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη «ντατσκανάρα»;)

Grande Bretagne - Exterior Night

Του Δημήτρη Κανελλόπουλου
Πηγή: efsyn.gr

Η Όλγα Γεροβασίλη συνέτρωγε το βράδυ της Τρίτης με την Όλγα Τρέμη στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στο Σύνταγμα.

Το γράφει ο Βηματοδότης και το μενού περιελάμβανε μοσχαράκι με χόρτα – σύμφωνα με το μενού, το κόστος του πιάτου είναι μόλις 28,5 ευρώ. Πάλι καλά που δεν έφαγαν«συκώτι πάπιας με πουρέ γλυκοπατάτας» να πληρώσουν 46 ευρώ. Ή «steak tomahawk» για 87 ευρώ.

Και είχαν και εξαιρετική θέα, την Ακρόπολη, απέναντί τους.

Η εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς να παίρνει το δείπνο της με την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του καναλιού της διαπλοκής (όπως έλεγε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ) σε ένα από τα πιο ακριβά εστιατόρια της πόλης.

Αλλάζουν οι καιροί; Όχι, αλλάζουν οι άνθρωποι.

Αυτή είναι η εξέλιξη της κυβέρνησης της Αριστεράς. Άνοδος. Και στην κυριολεξία. Από τις διαδηλώσεις στην πλατεία, κάτω, ανέβηκαν στο roof garden, πάνω. Ανέλιξη.

Δεν ξέρω μήπως και (θα) τους ενοχλούμε πλέον αν (θα) γίνονται συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα. Η πλέμπα… Στους δρόμους. Ενώ, αυτοί, στα πανάκριβα roof gardens. Να μεγαλοπιάνονται.

———————————————————————————————————–

Ένα μικρό κουίζ, από εμάς: Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη «ντατσκανάρα» στη γιαννιώτικη διάλεκτο;

ΑΔΕΔΥ: Συλλαλητήριο ενάντια στα προαπαιτούμενα του 3ου Μνημονίου την Παρασκευή 16/10 στο Σύνταγμα στις 7 μμ.

syntagma_250913

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα των δανειστών, ενόψει της επόμενης δόσης του νέου δανείου, επεκτείνει και στο Δημόσιο τις μειώσεις των συντάξεων και τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που έχει ήδη θεσπίσει για τον Ιδιωτικό Τομέα.

Απαγορεύει στον υπολογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, που χρηματοδοτείται από κρατήσεις 3%-10% στις επικουρικές συντάξεις, να εκπληρώνει το στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των επικουρικών ταμείων, τα οποία πλέον, χωρίς αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και χωρίς κρατική χρηματοδότηση, αφήνονται στην τύχη τους και οδηγούνται σε πλήρη εφαρμογή της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος», δηλαδή σε νέες συνεχείς μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και του μερίσματος που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) μέχρι πλήρους εξαφάνισης.

Επίσης, η Κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο καταργεί ευνοϊκές για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους αντιμνημονιακές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στο νόμο 4331/2015, που ψήφισε η ίδια πριν από τρεις μήνες (30/6/2015). Το ίδιο προαναγγέλλεται, μέσω διαρροών, για την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών και φυσικά κατάργηση του αντίστοιχου επιδόματος με συνέπεια τη συνταξιοδότησή τους στο 67ο έτος της ηλικίας τους, όταν πολλοί από αυτούς αδυνατούν να συμπληρώσουν το 60ο.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, εξουθενωτικές για τα φτωχά λαϊκά στρώματα παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας και των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που αφορούν το Δημόσιο, την Υγεία, την Ενέργεια, το ΤΑΙΠΕΔ και πολλούς άλλους τομείς.

Οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, συνολικά ο λαός και η νεολαία, είναι οι μόνοι που μέσα από τις συντονισμένες αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες, μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις ομοσπονδίες τους σε κάθε χώρο και κλάδο, σε κάθε πόλη και γειτονιά, μπορούν να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση. Να βάλουν φραγμό στην εφαρμογή των μέτρων συνέχισης της κοινωνικής καταστροφής, να συγκρουστούν και να ανατρέψουν την πολιτική του Κεφαλαίου – Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΔΝΤ – Κυβέρνησης και των μνημονίων που επιβάλλουν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 (ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου), ώρα 7:00 μμ, στο Σύνταγμα.

ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

Ανοικτή πολιτική συγκέντρωση της Λαϊκής Ενότητας, Cine Κεραμεικός, Δευτέρα 19/10 στις 7 μμ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

laikienotita

Ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση, την πρώτη μετεκλογικά, διοργανώνει την Δευτέρα 19/10/2015 η Λαϊκή Ενότητα, στην οποία θα μιλήσει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικεφαλής του Μετώπου της Λαϊκής Ενότητας, ενώ χαιρετισμούς–παρεμβάσεις θα κάνουν στη συγκέντρωση τρία νέα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας για τα εργασιακά θέματα και τον ταξικό συνδικαλισμό, για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, τον αντιφασιστικό αγώνα και για το κίνημα της νεολαίας.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Cine Κεραμεικός (Κεραμεικού 58-Μεταξουργείο) στις 7 μμ.

Με τη συγκέντρωση αυτή του Κεραμεικού, η Λαϊκή Ενότητα εγκαινιάζει μια μεγάλη πολιτική εξόρμηση και αντεπίθεση που, με σημαία τη δημοκρατία και τους κοινωνικούς αγώνες, έχει ως κύρια μέτωπα: τα μνημόνια, τα νέα μέτρα λιτότητας και φορολεηλασίας των λαϊκών στρωμάτων, την καλπάζουσα ανεργία, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και των στρατηγικών επιχειρήσεων, την εθνική υποτέλεια και τη νεοφιλελεύθερη ευρωζώνη.
Στο πλαίσιο αυτών των μετώπων η Λαϊκή Ενότητα θα φέρει στο προσκήνιο την εναλλακτική της πρόταση για μια αντιμνημονιακή, φιλολαϊκή, παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας με ορίζοντα το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα.

Η συγκέντρωση του Κεραμεικού θα είναι η πρώτη ανάμεσα σε πολλές ανοικτές πολιτικές συγκεντρώσεις, που η Λαϊκή Ενότητα θα πραγματοποιήσει ανά την Ελλάδα και τις οποίες θα ακολουθήσει η Πανελλαδική Σύσκεψη των τοπικών επιτροπών της Λαϊκής Ενότητας στις αρχές του Νοέμβρη.

 

Μνημονιακός κατήφορος χωρίς τέλος.

Καθαρίστριες, Σκουριές, «κόκκινα δάνεια», Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, διαθέσιμα φορέων του Δημοσίου, πλαίσιο μνημονιακής εποπτείας…

stathakis12.10708

Του Πάνου Κοσμά
Πηγή: rproject.gr

Το καράβι σήκωσε τις άγκυρες, έλυσε τα σχοινιά και αρμενίζει πλέον πλησίστιο στις μνημονιακές θάλασσες. Ο καπετάνιος δεν έχει πλέον λόγο ούτε να κρατάει τα προσχήματα, ενώ η μνημονιακή βουλιμία κάποιων στη γέφυρα του πλοίου έχει εξακοντιστεί στα ύψη. Η νέα μνημονιακή τάξη στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως στην κυβερνητική πολιτική επιβάλλονται με ταχύτητες και με ωμότητα που ξαφνιάζουν ακόμη και όσους δεν ήταν εντελώς ανυποψίαστοι. Και το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα: η διαδικασία αποενοχοποίησης όσων έμειναν υποτίθεται για να δώσουν μια μάχη για αριστερό συσχετισμό αποδεικνύεται εξίσου ραγδαία.

Όπως το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, στις 8 Δεκέμβρη του 2014: στα μνημόνια δεν μπαινοβγαίνεις εύκολα – αν μπεις, τότε πολύ γρήγορα χάνεις ακόμη και του κουράγιο ή τη θέληση να ψάξεις την πόρτα της εξόδου. Ή, με μια έκφραση της καθομιλουμένης, «η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος»…

Σε ένα μόνο 48ωρο ύστερα από την κατάθεση στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου (πρώτο «πακέτο» προαπαιτούμενων), τα δείγματα γραφής αυτού του μνημονιακού κατήφορου είναι πραγματικά εντυπωσιακά:

  • Το Δημόσιο δεν απέσυρε τελικά την προσφυγή του κατά των καθαριστριών, η οποία έτσι εκδικάζεται σήμερα 13 Οκτωβρίου στον Άρειο Πάγο. Η προσφυγή αμφισβητεί το δικαίωμά τους  σε αναδρομική αποζημίωση για τους μισθούς στο διάστημα που παράνομα ήταν εκτός εργασίας, με το αιτιολογικό ότι δεν απολύθηκαν αλλά «απλώς» τέθηκαν σε διαθεσιμότητα! Σε τυχόν αρνητική γι’ αυτές απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θα χάσουν μόνο τους μισθούς τους, αλλά θα επιβαρυνθούν με μια τελεσίδικη αρνητική απόφαση, που μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμης σημασίας στο μέλλον.
  • Ο Γιώργος Σταθάκης -εμμέσως πλην σαφώς- υποσχέθηκε κάλυψη των θεσμικών κενών που δημιουργούν το πρόβλημα με την επένδυση χρυσού στις Σκουριές, σε τόνους σαφώς φιλικούς προς την επένδυση. Για να βγάλετε μόνοι τα συμπεράσματά σας, ιδού οι δηλώσεις του:

«Η έμφαση δίνεται σε στρατηγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ει δυνατόν με απασχόληση υψηλού εργατικού δυναμικού, μορφωμένου, δηλαδή, προσωπικού. Άρα, δηλαδή, με μια έμφαση κατ’ ανάγκη σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας ή προϊόντων, οι οποίες μπορεί να έχουν υψηλό βαθμό καθετοποίησης στην Ελλάδα και να μπορούν να έχουν ισχυρή εξωστρέφεια κ.λπ. (…) Από την άλλη μεριά, το πρόβλημα το περιβαλλοντικό ορισμένης κατηγορίας στρατηγικών επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το πρόβλημα με τις Σκουριές, όπως ξέρετε, έχει προκύψει εν πολλοίς και από το θεσμικό κενό που υπάρχει στους περιβαλλοντικούς νόμους που αφορούν τα ορυχεία και την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα» ανέφερε σε ό,τι αφορά το ζήτημα που προέκυψε με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. (…) Ένα μεγάλο πρόβλημα θεσμικής υστέρησης, το οποίο προκάλεσε φυσικά διαφορετικές ερμηνείες για ενέργειες συγκεκριμένης εταιρείας και από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θα τολμούσα να πω και από ερμηνείες οι οποίες έχουν διχάσει και την τοπική κοινωνία, και φυσικά και έχουν μεταφερθεί σε δικαστικούς αγώνες» συμπλήρωσε ο υπουργός».

(περισσότερα…)

Αλεξιάδης: Δεν μας αρέσει που σας κατάσχουμε τον μισθό, αυτή είναι η διαφορά μας με την ΝΔ!

dbcbe7d4dde00823b4f3f597dd0442f3

Δημοσιογράφος: Κύριε Αλεξιάδη, με την κατάσχεση μέρους του μισθού για πληρωμή οφειλών, πολιτών που δεν έχουν ούτε ευρώ καταθέσεων, αυξάνετε τον αριθμό των εξαθλιωμένων πολιτών.

Αλεξιάδης: Μα δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε, δεν είμαστε σαν τους προηγούμενους που τους άρεσε, αυτή είναι η πολιτική μας διαφορά.